บทสวดสมาทานศีล 8 หมวด » ชีวิต ความรัก สุขภาพ » ไลฟ์สไตล์ » บทสวดสมาทานศีล 8

สมาทานศีล ๘

                            
                   นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ
                                           (ว่า ๓ จบ)
          (ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ไกลจากกิเลสควรแก่การกราบไหว้บูชา
เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ฯ)
                              พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
                              ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
                              สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
                      (ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
                       ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
                       ข้าพเจ้าขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
                   ทุติยัมปิ    พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
                   ทุติยัมปิ    ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
                   ทุติยัมปิ    สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
             (แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
              แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
              แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
                   ตะติยัมปิ   พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
                   ตะติยัมปิ   ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
                   ตะติยัมปิ   สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
             (แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
              แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
              แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าก็ขอยึดเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึก)
                   ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
          (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่น)
                   อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
          (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้)
                   อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
          (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการประพฤติล่วงละเมิดพรหมจรรย์ )
                   มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
          (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการพูดคำไม่จริง )
                   สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
          (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการดื่มสุราและเครื่องดองของเมา อันเป็น
ที่ตั้งแห่งความประมาทขาดสติ)
                   วิกาละโภชนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
          (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลากาล )
                   นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณะ-
                   มัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
          (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการฟ้อนรำ จากการขับร้อง จากการประโคม
ดนตรี จากการดูการเล่นชนิดที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ และงดเว้นจากการทัดทรงสวมใส่ประดับตกแต่ง
ด้วยพวงดอกไม้มาลา ของหอม เครื่องย้อมเครื่องทาผิวทั้งหลาย)
                   อุจจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
          (ข้าพเจ้าขอยึดถือเอาสิกขาบท คือตั้งใจงดเว้นจากการนั่งและนอนบนที่นอนสูงและที่นอนใหญ่
ซึ่งภายในยัดด้วยนุ่นหรือสำลี)
                        อิมานิ อัฏฐะ สิกขาปะทานิ
                (ทั้งหมดนี้คือหัวข้อที่จะต้องศึกษาและปฏิบัติ ๘ ประการ
                        สีเลนะ สุคะติง ยันติ
                         ศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข
                        สีเลนะ โภคะสัมปะทา
                         ศีลเป็นปัจจัยให้มีโภคสมบัติ
                        สีเลนะ นิพพุติง ยันติ
                         ศีลเป็นปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน
                        ตัสมา สีลัง วิโสธะเย ฯ
                เพราะฉะนั้น จงทำจิตให้สะอาดหมดจดด้วยศีลตลอดกาลทุกเมื่อเถิดฯ) 

               (จากหนังสือสวดมนต์แปล วัดท่าซุง หน้า ๒๘๐-๒๘๓)

Advertisement
รูป สวดนะ ดีเเน่
โดย: สวดนะ ดีเเน่
ตั้งเมื่อ: 19 ส.ค. 09
เปิดดู: 14,036 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน