รถไฟไทย รถไฟใคร? หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » รถไฟไทย รถไฟใคร?

  รถไฟไทย รถไฟใคร?  โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2552          

 ...สังศิต พิริยะรังสรรค์          

ผอ.โครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต           สาขาการพัฒนาธรรมาภิบาล          มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 


          จากการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ได้หยุดเดินรถไฟในวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนกว่า 2 แสนคน เดือดร้อนและการรถไฟแห่งประเทศไทยสูญเสียรายได้กว่า 20 ล้านบาท โดยเรียกร้องให้มีการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2552


          สาระของมติครม.ข้างต้นเป็นการแบ่งการรถไฟออกเป็น 2 หน่วยงาน หน่วยงานหนึ่งดูแลเรื่องการจัดการการเดินรถทั้งด้านรถโดยสารและการขนส่ง โดยนอกจากดูแลการเดินรถไฟตามปกติแล้ว ต้องรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งมวลชนขนาดใหญ่เพื่อลดปัญหาการจราจรในกรุงเทพฯ ได้แก่การบริหารรถไฟฟ้าไปสุวรรณภูมิ หรือแอร์พอร์ตลิงก์ รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงในอนาคตด้วย

            อีกหน่วยงานหนึ่งที่จะจัดตั้งขึ้นจะดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินของการรถไฟฯ ซึ่งมีที่ดินทั่วประเทศกว่า 2 แสนไร่ซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้มีการจัดการ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมตามสภาพทำเลของพื้นที่ ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นแหล่งที่คนมีอำนาจทั้งนักการเมืองและผู้มีอิทธิพลในการรถไฟฯ ใช้หาผลประโยชน์ใส่ตัว หากมีการจัดการทรัพย์สินในส่วนนี้ให้ดีแล้ว การรถไฟฯ จะได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจนสามารถนำไปพัฒนางานในส่วนอื่นได้ เช่น การลงทุนหรือปรับปรุงระบบการเดินรถของการรถไฟฯ เป็นต้น

 

           ตามมติครม. ที่ให้แยกการรถไฟฯ ออกเป็นสองหน่วยงานและให้มีการจัดตั้งเป็นรูปบริษัท โดยที่การรถไฟเป็นผู้ถือหุ้น100% นั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการบริหารงาน แต่สิ่งที่สหภาพการรถไฟฯ กังวลใจว่าจะเป็นการเอาสมบัติชาติของประชาชนไปขายให้กับเอกชน จึงเป็นการสมควรที่จะพิจารณาว่ามติครม. เข้าข่ายวาทกรรมที่สหภาพการรถไฟฯกังวลหรือไม่?

 


          จากผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ที่ผ่านมา พบว่าการรถไฟฯ เป็นรัฐวิสาหกิจที่ติดอันดับขาดทุนอันดับต้นๆ เคียงคู่กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลังในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2551 การรถไฟฯ ขาดทุน 10,142 ล้านบาท หากคิดเป็นอัตราผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน หรือ ROA การรถไฟฯ มีอัตราผลตอบแทนติดลบถึง 32.7% ซึ่งหากเป็นธุรกิจเอกชนทั่วไปถือว่าเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้ เมื่อพิจารณาในช่วงปี 2547-2549 รัฐบาลได้ใช้เงินภาษีอากรเพื่ออุดหนุนผลขาดทุนให้กับการรถไฟฯ ดังนี้คือ ปี 2547 จำนวน 4,140 ล้านบาท ปี 2548 จำนวน 3,970 ล้านบาท ปี 2549 จำนวน 3,970 ล้านบาท รวมเวลาเพียง 3 ปี รัฐบาลต้องใช้เงินภาษีอากรอุดหนุนการรถไฟถึง 11,980 ล้านบาท  นอกจากนี้แล้วในแผนการปรับปรุงรถไฟ ในช่วงปี 2555 รัฐบาลมีแผนที่จะลงทุนถึง 102,047 ล้านบาท โดยการรถไฟฯจะต้องมีการปรับปรุงการเดินรถ การสร้างรางรถไฟรางคู่เป็นต้น ซึ่งแผนงานลงทุนนี้เป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันทางด้านโลจิสติกส์ให้กับประเทศ เพื่อลดค่าขนส่งสินค้าให้กับสินค้าไทย เพราะการขนส่งทางระบบรางถือว่ามีค่าใช้จ่ายที่ถูกที่สุดและจะทำให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันกับสินค้าประเทศอื่นๆ ในตลาดโลกได้


          เมื่อพิจารณาถึงตัวเลขดังกล่าวข้างต้น หากการรถไฟฯ ไม่มีการพัฒนา ปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนองค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเงินที่รัฐลงทุนไปจะไม่สูญเปล่า ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวหากไม่ต้องเอามาอุดหนุนย่อมสามารถที่จะเอาไปพัฒนาภาคส่วนอื่นๆ ของสังคมที่มีความจำเป็นมากกว่าได้ นอกจากนี้การจัดตั้งหน่วยงานให้อยู่ในรูปของบริษัทนั้นไม่ได้ถูกทำขึ้นเป็นครั้งแรกที่การรถไฟฯ


           บริษัท ไปรษณีย์ไทย เป็นตัวอย่างที่ดี เพราะยังเป็นบริษัทที่รัฐบาลถือหุ้น 100% แต่มีการจัดการที่ดีสามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากินในสังคมไทยได้ และมีการจัดการจนสามารถปรับตัวเข้ากับการแข่งขันในโลกธุรกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ มีผลประกอบการที่ดีจนไม่เป็นภาระของรัฐบาล สามารถให้บริการกับประชาชนและสังคมได้ดีจนได้รับการชื่นชม


          รถไฟไทยเป็นกิจการที่ได้รับพระราชทานมา จึงเป็นกิจการที่เป็นสมบัติของชาติ และเป็นของประชาชนร่วมกัน การเป็นสมบัติของชาติ มิใช่ปล่อยให้การรถไฟฯ เป็นองค์กรที่เป็นวัตถุโบราณ หรือโบราณสถาน ให้ตายซาก แล้วรัฐบาลส่งเงินอุดหนุนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยไม่มีการพัฒนาและปรับปรุง เมื่อกิจการอยู่ในสภาพที่มีปัญหาก็จะต้องมีการฟื้นฟู เพื่อให้บริการที่ดีแก่ประชาชน เพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับการรถไฟฯ เหมือนเมื่อวันวาน การที่สหภาพการรถไฟฯ ใช้วิธีการหยุดเดินรถไฟ ทำให้รถไฟเป็นอัมพาต โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้าต่อสาธารณะ ทำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้บริการรถไฟเดือดร้อน และทำให้นักท่องเที่ยวต้องตกค้างตามสถานีรถไฟต่างๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่เป็นธรรมต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 

 

  

Advertisement
รูป เกาะสถานการณ์
โดย: เกาะสถานการณ์
ตั้งเมื่อ: 31 ส.ค. 09
เปิดดู: 2,335 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 17 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

ไม่ขาดทุนได้ไง หัวหน้าแผนกนึงเป็น 10 กว่าคน แต่ละคนกินเงินเดือนซะ ยังไม่รวมผู้บริหารระดับสูง .....กินกันซะ พวกนี้เลยไม่ยอม มาอ้างรักชาติ รักตัวเองซิไม่ว่า พวกนี้กลัวว่าถ้าเอกชนเข้ามาจัดการตัวเองจะอยู่ไม่ได้ บางคนนะจบแค่ ม.3 เงินเดือนเฉียดแสน วันวันไม่ทำไรเลย

โดย: gen เขียนเมื่อ 3 ก.ย. 09 IP IP: 124.120.97.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

รถไฟไทย รถไฟใคร...
รถไฟอั๊วะ..ซีวะ
พอใจ...อั๊วะวิ่ง
ไม่พอใจ...อั๊วะหยุดวิ่ง
ลื้อจะทำไม...ฮา..ฮา..ฮา emoticon emoticon

โดย: บักโกก นาโถ เขียนเมื่อ 2 ก.ย. 09 IP IP: 222.123.53.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

หัวหน้ามันกินกันเป้นทอดๆ มันเลยไม่ยอมเสียผลประโยชน์ตัวเอง

โดย: toto เขียนเมื่อ 2 ก.ย. 09 IP IP: 58.9.189.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

แปรรูปแล้วโปร่งใสก็ควรทํา ไม่ยอมให้แปรรูปเพราะห่วงผลประโยชน์ตัวเอง ชอบอ้างว่ารักชาติพอไม่ได้ประโยชนก็เข้ากับเห-องพอเสียประโยชน์ก็เข้ากับแ-ง

โดย: ขอแจม เขียนเมื่อ 2 ก.ย. 09 IP IP: 125.26.254.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

รถไฟของไอ้พวกสหภาพ เฮงซวย

โดย: lao เขียนเมื่อ 1 ก.ย. 09 IP IP: 192.168.200.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

ควรจะแปรรูปได้แล้ว นั่งรถไฟไปน้ำตกไทรโยค เกือบตกเขาตายเนื่องจากรถไฟไม่ใส่เบรค หลังจากถึงสถานีปลายทางแล้ว ถามคนในเหตุการณ์วันนั้นได้ วันที่ 7 ก.ค. 52 แต่ไม่มีผู้รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดโศกนาฎกรรมครั้งนั้น ไม่รู้รถไฟไทย มันยังมีหน้ามาบอกว่าไม่แปรรูปอีกหรือไม่ อ้ายห่วยรถไฟไทย

โดย: เกือบตาย เขียนเมื่อ 1 ก.ย. 09 IP IP: 203.209.31.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

มันโกงกันขนาดไหนถึงได้เจ๊งมาตลอด

คิดดูรถไฟ กทม-หาดใหญ่ ชั้น 2 ปรับอากาศ ราคาเกือบพัน แต่ราคาตั๋วเครื่องบินเฉลี่ยอยู่ที่ 1700-1900 บาท

โดย: cibai เขียนเมื่อ 1 ก.ย. 09 IP IP: 58.147.54.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

........."ใครหญ่าย"

...กรูรถไฟใหญ่คับซอยไม่ถอยใคร
เมิงเชื่อหมายไอ่มาร์กอยากหลบหนี
คิดจะล่อตอแยแพ้ทุกที
เรื่องรถไฟใครรู้ดีนี่สิใหญ่

...สหภาพสมัคสมานกันเหนียวแน่น
แข็งดังแผ่นน้ำพี้กี่สหาย
อย่านะมาร์กอย่าลองดีเงียบฉี่ไว้
ตีเมิงตายหากนายใจจุ้นจ้าน.........

emoticon emoticon emoticon

โดย: ผ่ามาเจอทีน เขียนเมื่อ 31 ส.ค. 09 IP IP: 124.122.212.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

คงยาก อยากเป็นนาโย๊กต่อต้องเอาใจรัดถะวิสาหัสกิจ

จิงป่ะ ? มาร์ค ข๋า........ emoticon

โดย: ผ่านมาเจอทีน เขียนเมื่อ 31 ส.ค. 09 IP IP: 124.121.165.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

ควรจะปรับปรุงด่วนที่สุด และจะทำยังไงก็ตาม ขอให้คิดว่าทำเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ emoticon

โดย: ยังกัน เขียนเมื่อ 31 ส.ค. 09 IP IP: 58.9.2.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

ต้องเอาภาษีไปอุดหมื่นล้านเลยเหรอ ไม่ไหร่จะปรับปรุง กินไม่อิ่มอีกเหรอ

โดย: goozeng เขียนเมื่อ 31 ส.ค. 09 IP IP: 222.123.230.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

เห็นด้วยอย่างยิ่ง มันเก่าจริงๆ ไม่เจริญหูเจริญตาเลย ไปหาน้องแถวดอนเมือง วิ่งปุเลงปุเลง นึกว่า... emoticon

โดย: นช.04 เขียนเมื่อ 31 ส.ค. 09 IP IP: 192.168.1.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : รถไฟไทย รถไฟใคร?
avatar

เมื่อวานขับรถจาปายหาดใหญ่....จอดรอรถไฟผ่านปายก่อน.....โอวรถไฟไทย...โบราณสุดๆ

โดย: ิบัง เขียนเมื่อ 31 ส.ค. 09 IP IP: 117.47.178.XXX