สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 หมวด » ทั่วไป » การเมือง » สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ส.ส.ร.) เป็นสภาที่มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ ได้รับการสรรหามาจากสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 จำนวน 1982 คน ลงมติคัดเลือกกันเอง เหลือ 200 คน และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ทำการคัดเลือกเหลือ 100 คน แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้า ฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช. เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สัดส่วนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ มาจากบุคคลในภาครัฐ 28 คน ภาคเอกชน 27 คน ภาคสังคม 23 คน และภาควิชาการ 22 คน หากจำแนกตามภูมิภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ 10 คน ภาคกลาง 68 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 คน และภาคใต้ 10 คน สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะคัดเลือกกันเองให้เหลือ จำนวน 25 คน และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน รวมเป็น 35 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แบ่งสายสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ100คนที่ได้รับการแต่งตั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 โดยแบ่งสายได้ดังต่อไปนี้ นักวิชาการ 1.นายกนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2.นายกิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3.นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4.นายจรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6.นายไชยยศ เหมะรัชตะ อ.ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 7.นางดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ 8.นายชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 9.นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11.นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 12.นางพรรณราย แสงวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 13.นางรุจิรา เตชางกูร อ.ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง 14.นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 15.นายวิชัย รูปขำดี อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 16.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17.นายวุฒิสาร ตันไชย ผอ.วิทยาลัยพัฒนา การปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 18.นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 19.นายปกรณ์ ปรียากร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ภาครัฐส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ 1.นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รอง ผอ.สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2.นายชูชัย ศุภวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3.พล.ต.ท.ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร อดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง สังกัดตำรวจภูธรภาค 2 4.นายธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง ผอ.โรงพยาบาลธีระวัฒน์ จ.กาฬสินธุ์ 5.น.ส.พวงเพชร สารคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 6.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม อดีต รมช.การคลัง 7.พล.ร.อ.พีรศักดิ์ วัชรมูล รอง ผบ.ทร. 8.นายไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 9.นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 10.นายศรีราชา เจริญพานิช เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 11.นายศิวะ แสงมณี อดีตอธิบดีกรมการปกครอง 12.นายสนั่น อินทรประเสริฐ อธิบดีกรมพลศึกษา 13.นายสมเกียรติ รอดเจริญ ประธานสหภาพการท่าเรือแห่งประเทศไทย 14.นายสมชัย ฤชุพันธุ์ อดีต ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 15.นายอรัญ ธรรมโน อดีตปลัดกระทรวงการคลัง 16.นายโอกาส เตพละกุล สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด 1.นายชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ 2.นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ 3.นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ 4.นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าฯ สระแก้ว อดีต ส.ว.-องค์กรอิสระ 1.นายการุณ ใสงาม อดีต ส.ว.บุรีรัมย์ 2.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีต ส.ว.กทม. 3.พล.ต.อ.มีชัย นุกูลกิจ อดีต ส.ว.นครศรีธรรมราช 4.นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีต ส.ว.กทม. 5.นายกล้านรงค์ จันทิก คตส., กรรมการ ป.ป.ช. และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 6.นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีต กรรมการ ป.ป.ช. 7.นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. 8.นายประพันธ์ นัยโกวิท คณะกรรมการการเลือกตั้ง 9.นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง นักการเมืองท้องถิ่น 1.นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง ผู้ใหญ่บ้าน ไพรนกยูง จ.ชัยนาท 2.นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร 3.นายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง 4.นายชำนาญ ภูมิสัย กำนัน ต.โนนสูง จ.อุดรธานี 5.นายมนตรี เพชรขุ้ม นายก อบต.ท่าเรือ จ.สุราษฎร์ธานี 6.นายเสรี นิมะยุ กำนันใน อ.สาวอ จ.นราธิวาส 7.นายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา 8.นายวิทยา คชเขื่อน กำนัน ต.หนองกุงสวรรค์ จ.มหาสารคาม ตุลาการ-อดีต ส.ส.ร. 1.นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2.นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3.นายนุรักษ์ มาประณีต ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการ รธน. 4.นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ 5.นายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกาและอดีต กกต. 6.นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา 7.นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 1 8.นายเดโช สวนานนท์ อดีต ส.ส.ร. เอกชน-ธุรกิจ 1.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รอง กก.ผจก.ใหญ่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) 2.นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธาน กก.บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 3.นายธวัช บวรนิชยกูร นักธุรกิจ 4.นายนิตย์ วังวิวัฒน์ ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ 5.นายนิมิต ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว จ.สงขลา 6.นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม นักธุรกิจ 7.นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ นักธุรกิจ 8.นายปริญญา ศิริสารการ นักธุรกิจ 9.นางมนูญศรี โชติเทวัณ ประธานบริษัท สหฟาร์ม จำกัด 10.นายวัชรา หงส์ประภัศร หน.สำนักงานทนายความเอกชน 11.นายวิทยา งานทวี ผู้จัดการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จ.สงขลา 12.นายวิทวัส บุญญสถิตย์ ประธานบริหารบริษัท เวลลอย จำกัด 13.นายวีนัส ม่านมุงศิลป์ นักธุรกิจ 14.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการบริษัทและรักษา ผจก.ใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด 15.นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม 16.นายหลักชัย กิตติพล นายกสมาคมยางพาราไทย จ.สงขลา 17.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้จัดการโรงแรมซีเอส ปัตตานี 18.นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ รองประธานชมรมท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร 19.น.ส.อลิสา พันธุศักดิ์ นักธุรกิจ 20.น.ส.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นักธุรกิจ สังคม-สื่อมวลชน 1.นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการบริหารสหพันธ์เกษตรกร จ.ราชบุรี 2.นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ บก.อาวุโส นสพ.ข่าวสด 3.นายชาติชาย แสงสุข นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4.นายวิเชียร อำนาจวรประเสริฐ สื่อมวลชน 5.นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส นสพ.ไทยรัฐ 6.นายรัฐ ชูกลิ่น ประธานมูลนิธิคุณพ่อจำรัสและคุณแม่สุดา ชูกลิ่น จ.หนองคาย 7.นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมนกเขา จ.ยะลา 8.นายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9.นายเศวต ทินกูล เลขาธิการกลุ่มอีสานกู้ชาติ 10.นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย ประธานมูลนิธิภูมิแผ่นดินไทย 11.นายสวิง ตันอุด ผอ.วิทยาลัยการจัดการสังคม ภาคเหนือ 12.นายสามขวัญ พนมขวัญ ประธานชมรมท่าทราย จ.แพร่ 13.นายสุนทร จันทร์รังสี ประธานเครือข่ายบรรณาธิการ นสพ.ภาคอีสาน 14.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อุปนายกสภาทนายความ 15.นายอภิชาติ ดำดี พิธีกร 16.นางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาทนายสมชาย นีละไพจิตร ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม

-----------------------------------------------------------------------------------------

เห็นมั้ยว่า สสร.ชุดที่ 2 ของปี 2550  มาจากหลายสาขาอาชีพ เพียงแต่ คมช.แต่งตั้งก็เท่านั้นเอง ดูดีกว่า สส.บางพรรคที่ตะแบงแก้เพื่อพรรคพวกเท่านั้นเอง ถ้า พลังประชาชนไม่ตั้ง สสร.3 อาจจะมีคนอื่นช่วยตั้งให้อีกก็ได้ คราวนี้ตัวใครตัวมัน...

Advertisement
ตั้งเมื่อ: 23 เม.ย. 08
แท็ก:
เปิดดู: 2,671 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 13 : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
avatar

ไอ้หนูดู สสร ที่เข้าร่วมกัลพันธะฯ เป็นกลางไหม
ร่วมอภิปราย
- เสรี สุวรรณภานนท์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- ดร.ปกรณ์ ปรียากร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- อังคณา นีละไพจิตร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- สมเกียรติ รอดเจริญ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ปราโมทย์ นาครทรรพ
-น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ
-สุรพงษ์ ชัยนาม
-เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
-พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
รายชื่อเป็นกลางทางการเมืองไหม ดังนั้นการยกร่างไม่เป็นประขาธิปไตย ควรได้รับการแก้ ทั้งหมดเลย

โดย: 123123 เขียนเมื่อ 24 เม.ย. 08 IP IP: 222.123.92.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
avatar

สงสัยนิดใครช่วยตอบที ทำไมไม่มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยให้ประชาชนเป็นคนเลือกไม่ทำแบบเดิมที่เลือก สส.มาแล้วได้คะแนนเสียงข้างมากแล้วให้หัวหน้าพรรคมาเป็นนายกทำแบบนี้ได้ปล่าวครับให้ประชาชนตัดสินทั้งประเทศดีกว่าไหมส่วน สส.ก็ให้ประชาชานเลือกเหมือนเดิมส่วนการจัดการว่าจะทำอย่างไรถึงจะมีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมคิดได้แต่ยังไม่กล้าพิมพ์เพราะว่ายังไม่ถูกใจอย่างให้มีคนช่วยคิและเปลี่ยนแปลงการเมืองในประเทศสักเหอะน่ะใครช่วยให้คำตอบหรึแนะนำบ้างไม่ทราบว่าทำกันได้เปล่า ขอบคุณครับ

โดย: ต๊อตติ เขียนเมื่อ 24 เม.ย. 08 IP IP: 202.182.30.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
avatar

ต้องรีบแก้ทันทีเลย พรรคปชป มันไม่ค่อยสนใจปัญหาปากท้อง
สนใจแต่เรื่องแบบนี้ แก้เลย ต้องเด็ดขาด ขนาดเขาปฏิวัติ
ยังไม่สนใจใคร ฉีกทันที แต่งตั้ง คตส กกต แล้วมันจะเป็นกลางหรืออิสระได้อย่งไร

โดย: ็เหนือฟ้า เขียนเมื่อ 23 เม.ย. 08 IP IP: 117.47.23.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
avatar

คุณ เทพเทือก ... คุณพูดถูกแล้วครับ...(ผมโคตรเกลียดคนที่ใช้ชื่อนี้จัง... มีอยู่คนหนึ่ง..แต่ไม่ใช่คุณหรอก)

โดย: maleong เขียนเมื่อ 23 เม.ย. 08 IP IP: 58.8.188.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
avatar

ฝากถึงความคิดที่ 1 ปี 40 ผมบอกว่ามันไม่ดีพอครับ ต้องปรับแก้ ผมว่าปี 50 ถ้าไม่ดูว่ามาจาก คมช. ผมว่าดีกว่าปี 40 อีก

โดย: aui เขียนเมื่อ 23 เม.ย. 08 IP IP: 58.10.170.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
avatar

ถูกต้องที่สุด คนเรานะไม่ดูว่าคนที่ร่างกฎหมายเขาจะเป็นใครไม่สน ถ้าไม่ใช่คนของกู มันไม่เป็นกลางทั้งนั้นแหละ

โดย: aui เขียนเมื่อ 23 เม.ย. 08 IP IP: 58.10.170.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
avatar

รออีก ชาติหน้ามันก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอก...
ถ้ายังมี คณะกรรมการพรรค โง่ โง่ แบบนี้
ที่ปรึกษา โง่ โง่
เก่งแต่ คุ้ย (กรูละนึกว่าหมา) สุดท้ายก็เหลว
มีทางเดดียวถ้าอยากเป็น นะ
ไปขอใบสมัคร กับท่านทักษิน

โดย: inwเทือกก เขียนเมื่อ 23 เม.ย. 08 IP IP: 222.123.119.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
avatar

ไอ้ orogaro เมิงอย่าเกรียนมาก
ไอ้ประเภทพวกแพ้ไม่เป็น
ดูปชป. ตอนนี้สิ
ขนาดอยู่ใต้ปีก ป๋า+ผู้มีบารมี ยังแพ้แบบหลุด ลุ่ย

มาตอนนี้ยืนด้วยลำแข้งตัวเอง เลือกตั้ง อบต. อบจ.
..ภูเก็ต
พังงา
ตราด
เพชรบุรี
ฯลฯ

..
..แพ้ราบคาบบบบ ขนาดคนใต้ยังแบนมัน
สงสารประเทศที่มีพรรดการเมืองที่ใช้เส้นน
สงสารป๋าที่คิดผิด ดันไปอยู่ข้างคนโง่
เลยโดนพวกมัน ลากลงมาเป็นโล่ประจำ
(อยากให้ท่าน เปรม ฟังเพลง ดูเทอร์ทัม จังเลย)
เทียบระดับสมองกันแล้ว ยังกับฟ้ากับเหว

โดย: inwเทือกก เขียนเมื่อ 23 เม.ย. 08 IP IP: 222.123.119.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
avatar

ไอ้คนที่ตะแบง เลือกตั้งตะบัน โดยที่ฝ่ายค้านบอกว่าให้แก้รัฐธรรมนูญก่อนปฏิวัติคือใครว้าาา หมาตัวไหนเอ่ย

ถ้ามันยอมแก้แต่แรก ก็ไม่มีปฏิวัติแล้ว เพราะ รัฐธรรมนูญ 40 มันทำผลประโยชน์สูงสุดแก่มันไง พวกโง่ให้มันหลอก 555+ คมช ไม่เอา ประชาธิปไตย ไม่ดี ได้ ปกครองแบบทักษิณธิปไตยถึงจะชอบ คนไทยนี่แปลกดีนะ ไม่ยกประเทศใส่พานให้ทักษิณไปเลยละวะ จะได้หมดปัญหา

โดย: orogaro เขียนเมื่อ 23 เม.ย. 08 IP IP: 124.120.116.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
avatar

ตั้งให้ถูกใจเลยนะ

รัฐให้สภาแต่งตั้งบุคลล จำนวน ๒,๐๐๐ คน จากทุกสาขาวิชาชีพ แล้วเลือกกันเองให้เหลือ ๕๐๐ คน แล้วส่งให้ ครป. เห็นชอบ เป็นสมาชิกสภาร่าง รธน. ปี ๒๕๕๐

ลิ้ม

โดย: ไข่ลิ้ม เขียนเมื่อ 23 เม.ย. 08 IP IP: 172.16.123.251, 202.6.107.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
avatar

ไอ้หนู เขาแต่งตั้ง ดูดีๆ มีกี่คนที่เป็นกลาง บางคนไปออกASTV
แถบทุกคืน นี้เหรอเป็นกลาง มันต้อง 40 ดูทุกอย่าง เลือกตั้งหมด นั้นแหละวิถีประชาธิปไตย มันดีที่ใช้มติเสียงข้างมาก
อย่าตะแบง ว่าไม่ใช่ เพราะไม่มีปัญญาที่จะลงเลือกตั้งอย่างคนอื่นเขา

โดย: 123123 เขียนเมื่อ 23 เม.ย. 08 IP IP: 222.123.91.XXX