*** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ...... หมวด » ทั่วไป » การเมือง » *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......

ผมได้ทำการคัดลอก มาตรา 237และ มาตรา 309 ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันและรัฐบาลกำลังพยายามแก้ไขอยู่ ผม..อยากให้ท่านอ่านแล้วแสดงความคิดเห็นกัน(อย่างสร้างสรรค์และปราศจากอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับ)

หากท่านมีข้อสงสัยที่ผมคัดลอกมา ท่านสามารถไปอ่านหรือดาว์นโหลด รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้จาก เวบไซต์ http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/sapa13-upload/cons_book.pdf  นะครับ

มาตรา ๒๓๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระทำการ ก่อ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาถ้าการกระทำของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผู้ใด มีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทำนั้นแล้ว มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวมีกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง

เจตนารมณ์ เพื่อกำหนดการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กระทำการหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต บทลงโทษดังกล่าวครอบคลุมถึงหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค

มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใดๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

ปล. ผมหวังว่าข้อมูลที่ผมคัดลอกมา อาจจะช่วยให้ท่านๆทั้งหลายเข้าใจกันอย่างแพร่หลายและอาจจะช่วยให้สังคมของเราลดการขัดแย้งลง

Advertisement
ตั้งเมื่อ: 29 เม.ย. 08
แท็ก:
เปิดดู: 13,943 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 33 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

น่ายกเลิก มาตรา ๓๐๙

โดย: โจ้ เขียนเมื่อ 5 พ.ค. 08 IP IP: 202.149.25.XXX
ความคิดเห็นที่ 32 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

จริงด้วย เราเริ่มจากถ้า...แล้วด้วยกันทั้งคู่ บางที่น่าจะดีกว่าถ้าย้อนกลับไปดูว่าเราตั้งคำถามถ้ส...แล้วขึ้นมาเพราะอะไร ย้อนกลับไปดูความเห็นที่ 24

โดย: ฉันเอง เขียนเมื่อ 3 พ.ค. 08 IP IP: 124.120.187.XXX
ความคิดเห็นที่ 31 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

คห 30
ถ้า เดโมแครต หรือ รีพับลิกัน ถูกยุบจริง
แล้วจะเกิดอะไรขึ้น
ก็คงเป็นสิ่งที่เกินกำลังที่จะคาดเดา
เอาเป็นว่า อาจเป็นอย่างที่คุณว่า
ซึ่งคำตอบแบบนี้ ผมไม่ตอบละกัน
มันไม่มีอะไรจะไปยืนยันว่าจะเป็นตามนั้น ตามนี้

โดย: ... เขียนเมื่อ 3 พ.ค. 08 IP IP: 202.47.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 30 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

ความเห็นที่ 25 ถ้าพรรคการเมืองพัฒนาได้ถึงระดับเลเอร์ คอนเซอเวทีฟ เดโมแครต ฯลฯ เราก็จะพบว่าสิ่งที่ถูกทำลายจากการยุบพรรคจะไม่ใช่เนื้อหาหรืออุดมการณ์ของพรรค เป็นเพียงชื่อพรรค ข้าพเจ้าเชื่อว่าพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเหนียวแน่นจริงผูกพันด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาในฐานะที่เป็นสถาบันการเมืองจริง แม้จะถูกยุบไปเขาก็ก่อตัวขึ้นมาใหม่ได้ แต่พรรคฝนตกขี้หมูไหลนั้น ชื่อคือแบรนด์อย่างหนึ่ง เป็นทุน ถูกทำลายก็หมายถึงต้องเริ่มแบรนด์ใหม่ เพราะไร้อุดมการณ์เป็นแก่น

โดย: ฉันเอง เขียนเมื่อ 3 พ.ค. 08 IP IP: 10.27.3.47, 202.29.83.XXX
ความคิดเห็นที่ 29 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

เอามาโพสบ้างคือควบกันบ้าง

โดย: กฏหมู่ เขียนเมื่อ 1 พ.ค. 08 IP IP: 125.27.66.XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

น่าจะเอากฏหมายที่ออกในสมัยที่ รบ ทุสีล มันออกมาใช้ ที่มีบทลงโทษ เจ้าของผับ ที่ลูกค้า นำยาเข้าไปเล่นในผับนะ
แม้เจ้าของผับจะไม่รู้ก็ตาม แต่นี่ กกห.พรรครู้เห็นด้วย
จะไม่น่ายุบได้ไงฟะ

โดย: กฏหมาย ต้องเป็นกฏ หมู่ เขียนเมื่อ 1 พ.ค. 08 IP IP: 125.27.66.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

ถ้ามีเจตนารมณ์ เพื่อลงโทษถอนสิทธิ์ผู้ลงสมัคร สส หรือ สว ครอบคลุมถึง กรรมการบริหารพรรค และ หัวหน้าพรรค ที่มีส่วนรู้เห็นในการกระทำผิด อันนี้โอเค เห็นด้วยเพราะใครทำผิดอะไรก็ย่อมรับผลกรรมอันนั้น แต่ไอ้ตรงจุดที่ว่า...ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำ...ผิดด้วยแล้วยุบพรรค นั้นมันมีเจตนาอะไรไม่ทราบ วรรคแรกโอเคเป็นไปตามผลกรรมทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว แต่วรรคหลังเราจะไม่มาหารือกัน ว่าจะให้ความหมายมันอย่างไรหรือ เราจะให้ข้อเท็จจริงมันอย่างไร

โดย: su เขียนเมื่อ 1 พ.ค. 08 IP IP: 124.120.36.XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

จาก คห 24
พอจะสรุปได้ว่า พรรค ควรรับผิดต่อการกระทำของบุคคลในพรรค
อันนี้ผมก็เห็นด้วย แต่ขอเน้นว่า
ความรับผิดชอบของพรรคน่าจะอยู่แค่ระดับ คณะบุคคลที่บริหารพรรคขณะนั้น
การยุบพรรคก็จะไม่มี แต่จะยังมีการตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารของพรรคอยู่

ลองสมมติดูว่าถ้าพรรด เดโมแครต หรือ รีพับลิคกัน ของอเมริกา
สมาชิกอาจเข้าใจผิดหลงเชื่อคณะกรรมการบริหาร
โดยไม่ล่วงรู้ว่ากรรการบริหารบางคนทุจริต
แล้วพรรคต้องโดนยุบ
ถามว่าประเด็นอย่างนี้มันเป็นการทำลายสถาบันการเมืองหรือไม่
บางคนบอกว่า พรรคการเมือง ไม่ใช่ สถาบันการเมือง
เพราะพรรคการเมืองเกิดมาเฉพาะกิจ
หรือ เป็นพรรคส่วนบุคคล
ปัญหามันก็เกิดจากตรงนี้ ที่คนไทยไปตั้งธงว่า
พรรคการเมืองมันเป็นอย่างนี้ไปแล้ว มันจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาไม่ได้
เราต้องมีความหวังว่าพรรคจะกลายเป็นสถาบัน
แม้มันจะถูกเริ่มจากการเป็นพรรคส่วนบุคคล
และเราก็ควรมีกฏหมายส่งเสริมเพื่อให้เกิดความเป็นสถาบัน

โดย: ... เขียนเมื่อ 1 พ.ค. 08 IP IP: 202.47.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 425 บัญญัติไว้ว่า “นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น”
กรณีนี้ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นายต่อได้ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทในระหว่างขนปี๊บหน่อไม้ตามคำสั่งของนายชูเกียรติ์ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างกำลังมีอยู่ในขณะการละเมิดเกิดขึ้น จึงต้องถือว่าการละเมิดเกิดขึ้นขณะลูกจ้างปฏิบัติงานในทางการที่จ้าง ความเสียหายที่เกิดชึ้นเป็นผลโดยตรงจากการกระทำของลูกจ้างและไม่ไกลเกินกว่าเหตุ นายจ้างจะปฏิเสธว่าไม่ได้จ้างมาจุดไม้ขีดไฟจุดบุหรี่หาได้ไม่ เพราะถ้านายจ้างไม่จ้างลูกจ้างหรือไปจ้างคนที่ไม่สูบบุหรี่ การละเมิดหรือความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้น การเลือกลูกจ้างที่มีคุณสมบัติไม่ดีพอ จึงไม่เป็นเหตุปฏิเสธความรับผิดของนายจ้างได้เลย

ฉันใดฉันนั้น

โดย: ฉันเอง เขียนเมื่อ 1 พ.ค. 08 IP IP: 124.120.184.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

ไม่ชอบ 309 ปฏิวัติ แล้วไม่ผิด

โดย: เอาออกซะ เขียนเมื่อ 1 พ.ค. 08 IP IP: 125.27.227.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

อยากให้แก้ ม 237 ครับ แก้จาก 5 ปี เป็นตลอดชีวิตเลย เพราะคนพวกที่เคยกระทำผิดตามมาตรานี้เป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตย และต้องการหาประโยชน์จากการมีตำแหน่งทางการเมืองหรือคอรัปชั่น

ส่วนมาตรา 309 พูดยากครับ เพราะเกี่ยวกับความสงบในบ้านเมือง ถ้าตัดมาตรานี้ออกฉบับชั่วคราวจะหมิ่นเหม่ต่อการไม่ชอบด้วยกฏหมาย และที่สำคัญคือ อดีตนายกอาจจะหมดโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองในคดีความต่างๆที่ คตส ฟ้อง

โดย: ยังกัน เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 58.9.11.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

ขอบคุณมาก ๆเลยค่ะอยากรู้กระจ่างชัดวันนี้แหละ

โดย: เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 125.25.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

อยากให้แก้ ม 237 ครับ แก้จาก 5 ปี เป็นตลอดชีวิตเลย เพราะคนพวกที่เคยกระทำผิดตามมาตรานี้เป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตย และต้องการหาประโยชน์จากการมีตำแหน่งทางการเมืองหรือคอรัปชั่น

ส่วนมาตรา 309 พูดยากครับ เพราะเกี่ยวกับความสงบในบ้านเมือง ฉบับชั่วคราวจะหมิ่นเหม่ต่อการไม่ชอบด้วยกฏหมาย และที่สำคัญคือ อดีตนายกอาจจะหมดโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองในคดีความต่างๆที่ คตส ฟ้อง

โดย: ยังกัน เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 58.9.11.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

ท่านความเห็นที่10 งั้นก็ขอให้ท่านไปอ่านตามหน้าเวบที่ผมลิ้งค์ไป ท่านจะได้กระจ่างขึ้นครับ

โดย: อัพทูเมิง เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 124.120.16.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

309 ปฎิวัติแล้วไม่ผิดไม่ว่าก่อนหรือหลังรัฐธรรมนูญนี้ออก สนธิสบายกันไว้ก่อน

โดย: เด็กการเมือง เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 61.19.65.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

สถาบันการเมืองหนึ่ง จะให้บุคคลหรือคณะบุคคล
มารับผิดชอบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
เช่นสถาบันชาติ อาจมีคณะรัฐบาลที่ไม่ดี
เราอาจจะจัดการกับรัฐบาลได้ แต่เราจะล้มสถาบันชาติไม่ได้
เราเลือกที่จะเปลี่ยนคณะบุคคลที่ดูแล
แต่เราจะไม่ล้มสถาบันหนึ่ง ๆ ลงไป
หลักการแบบนี้มันเป็นหลักรัฐศาสตร์
เพราะรัฐศาสตร์มีเพื่อแก้ความขัดแย้งของการเมือง
หากเรายังแก้ความขัดแย้งแบบไม่มีหลักการใด ๆ รองรับ
ก็ทำได้แค่แก้ตรงหน้าอย่างหนึ่ง เพื่อไปเจอกับปัญหาอีกอย่างหนึ่ง

โดย: ... เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 172.16.194.186, 202.6.107.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

คห 12 ครับ
คำว่าเพื่อประชาชน มันเป็นคำสวยหรู
ถ้าคุณดูการเมืองมายาวนาน ก็รู้ว่าทุกคนก็พูดคำนี้ทั้งนั้น
ไม่มีประโยชน์ที่จะอ้าง

การทุจริตเลือกตั้งมีบทลงโทษ
มีหน่วยงานตรวจสอบอย่าง กกต
ถ้า กกต ทำงานได้ 100 %
การยุบพรรคแทบไม่ต้องมี ก็ป้องกันการซื้อเสียงได้
แต่หลักการยุบพรรคมันเป็นข้อถกเถียง
ไม่จำเป็นต้องมีใครฉลาด ใครโง่
หลายประเทศไม่ใช้ หลายประเทศใช้
สิ่งที่เรายังขาดคือสถาบันทางการเมือง
พรรคการเมืองก็เป็นสถาบันแบบหนึ่ง
การที่จะพัฒนาการเมืองต้องพัฒนาสถาบันการเมืองควบคู่กันไป
ในแต่ละยุคอาจมีคณะบุคคลที่บริหารสถาบัน ต่าง ๆ ผิดพลาด
ความผิดก็ควรจะอยู่ในระดับคณะบุคคล
ที่ใช้คำว่าคณะบุคคล ก็ตีความจากประเด็นที่ว่า
กลุ่มคนเหล่านี้มีหน้าที่ดูแลคนในพรรค
ถ้าดูแลไม่ได้ คณะบุคคคลที่เป็นกรรมการพรรคก็เหมาะสมที่จะต้องรับผิดชอบ
แต่ตัวสถาบันการเมืองหนึ่ง จะให้บุคคลหรือคณะบุคคล
มารับผิดชอบเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
เช่นสถาบันชาติ อาจมีคณะรัฐบาลที่ไม่ดี
เราอาจจะจัดการกับรัฐบาลได้ แต่เราจะล้ม

โดย: ... เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 172.16.194.186, 202.6.107.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

คห 9 ครับ
ถ้าครั้งแรกไม่ชอบธรรม
ก็เท่ากับประชาธิปไตยของไทยไม่ถูกต้องไม่ชอบธรรมตามไปด้วย
ก็แล้วแต่จะคิดละกัน
ถ้าขนาดคุณยังบอกว่า ครั้งแรกไม่ชอบธรรม
แล้วคนไทยยังอุตส่าห์ไปยอมรับครั้งหลัง ๆ กันไปได้ยังไง

ส่วนเรื่ององค์กรที่ทำหน้าที่ติดตาม สืบสวนการทุจริต โดยปกติ
ก็มีอยู่แล้ว คือ ปปช
ถ้าตามข่าวก็จะรู้ว่า คตส กำลังโอนงานให้ ปปช
องค์กรที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย
คตส ที่คณะปฏิวัติตั้ง มีอายุถึงเดือนมิถุนายน
งานก็คงทำไม่ได้มากกว่าที่ปรากฏมาซักเท่าไหร่
แต่ประเด็นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญ
ประเด็นสำคัญคือ กฏหมายรัฐธรรมนูญของระบอบประชาธิปไตย
ไปรับรองการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตย
ได้ยังไงต่างหาก

โดย: ... เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 172.16.194.186, 202.6.107.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

เค้าเขียนกฏหมายเพื่อป้อง
กันพวกชอบทุจริตเลือกตั้ง แต่คนหลายๆคนในนี้ก็ทำเป็นมองไม่เห็นข้อดีของมัน อ้างแต่ว่า เขียนโดยพวกรัฐประหาร ไม่มองถึงข้อดีของมัน กินหญ้าต่อไปเหอะว่ะ

โดย: รากหญ้าจะอดตาย เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 124.120.192.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

นักการเมืองฟากรัฐบาลเบี่ยงเบนประเด็นให้คนเข้าใจว่าใครทำผิดก็เหมายกพรรค ที่จิงแล้วต้องกรรมการพรรครู้เห็นนะครับ แต่ปัจจุบันคนที่เป็นข่าวเป็นกรรมการเสียเองมันก็เข้าข่ายเต็มๆ ต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้ที่ช่วยทำให้ทุกคนกระจ่างครับ ไอ้ข้อไหนที่ไม่ดีก็แก้ให้มันดีได้ครับ รัฐบาลอย่าเน้นแก้ในข้อนี้เลย ดิ้นลนหาหลักฐานให้พ้นผิดจะดูดีกว่านะครับ
โดยส่วตัวผมอ่านแล้วผมเห็นด้วยกับข้อนี้เต็มๆ

โดย: มองอย่างเป็นกลาง เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 58.9.149.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

ทำไม อัพทูเมิง ไม่บอกเจตนารมณ์ของ 309 ด้วยล่ะ

โดย: ox เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 203.147.40.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

คห7 ครับ
การปฏิวัติรัฐประหารไม่มีครั้งไหนที่ชอบธรรมครับ
แม้ครั้งแรกก็ไม่ชอบธรรมเพราะผิดศีลธรรมครับ

ส่วนมาตรา 309 ถ้าจะแก้ควรแจงว่าฝ่ายสืบสวนสอบสวนใดๆที่ถูกตั้งขึ้นมาให้มีอำนาจและดำรงองค์กรอยู่ได้จนกว่าจะมีองค์กรที่มีอำนาจตรวจสอบเทียบเท่า

หรืออะไรก็ว่ากันไป ไม่ใช่บอกจะแก้โดยไม่มีคำตอบอะไรให้ประชาชนแบบนี้ ส่วนการจะแก้เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผู้ลงชื่อยอมรับซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นถ้าจะแก้ก็ต้องถามผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใช่ไปแก้กันเอาเอง

โดย: sp เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 125.25.206.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

งง คนที่ฉีดรัฐธรรม นูญ ตอนปฏิวัติ เพราะกลัวความผิด เพราะ เขียนไว้ว่า การปฏิวัติ มีโทษ ถึงประหาร ไม่มีหมาสักตัวออกมาเห่า เขียน รัฐธรรมนูญ มั่วๆ แล้วบอกว่า ให้รับๆไว้ หลังเลือกตั้งค่อยไปแก้ พอเขาจะแก้ เห่ากันใหญ่

ถามไรหน่อย พวกเดียวกันมั้ยว่ะ

โดย: ''' เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 124.121.27.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

มาตรา 309 ก็ยังเป็นปัญหาหลักของประเทศไทย
การปฏิวัติยังคงสร้างรอยด่างให้กับประเทศ
มีคำสั่งคณะปฏิวัติ หลงเหลือมาเป็นกฏหมาย
ให้ศาลยังต้องใช้กับประชาชน
ทั้ง ๆ ที่ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การปฏิวัติรัฐประหารที่ชอบธรรมมีเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น
ครั้งหลังจากนั้นทุกคนต้องร่วมกันปฏิเสธ
ศาลเองก็ต้องเลิกใช้คำสั่งคณะปฏิวัติมาตัดสินคดี
และ รัฐสภา ก็จำเป็นต้องออกกฏหมายใหม่มาแทน
ยิ่งการปรากฏตัวให้เห็นในรัฐธรรมนูญ
ยิ่งถือเป็นเรื่องเลวร้าย เท่ากับยอมรับว่า
ประเทศไทยมีโอกาสทุกเมื่อที่จะมีการปกครองแบบอื่น
ที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย
เป็นการสร้างรัฐธรรมนูญที่ขัดกันเอง
ทางหนึ่งประกาศตัวตนรัฐธรรมนูญว่าเป็นประชาธิปไตย
แต่อีกทางหนึ่งมีบทยอมรับการทำลายประชาธิปไตย

โดย: ... เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 172.16.194.186, 202.6.107.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

มาตรา 237 ยังคงใช้หลักคิดที่วนเวียนกับ บุคคลทางการเมือง
ไม่มีความคิดเป็นแบบสถาบันทางการเมือง
ในยุคหนึ่งพรรคอาจมีกรรมการบริหารที่ไม่ดีมีอำนาจ
แต่ไม่ควรเหมาเอาว่าพรรคนั้น ๆ เป็นพรรคไม่ดี
ถ้าคงความเป็นสถาบันไว้ และ ลงโทษ กรรมการบริหารพรรคขณะนั้น
ถึงจะสมเหตุสมผล
และไม่กระทบถึงสมาชิกพรรค
การทำลายพรรคการเมือง เท่ากับ ทำลายสิทธิในการเข้าถึงอำนาจอย่างสันติ
อันเป็นหลักการเบื้องต้นของ การแย่งอำนาจในระบอบ
เมื่อเกิดการยุบพรรค ยิ่งไปสะสมแรงต้านไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเมือง

โดย: ... เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 172.16.194.186, 202.6.107.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

309รับไม่ได้ ไม่เคยปรากฎว่าการกระทำของคนคณะหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งสามารถกระทำการใดๆก็ได้ต่อบุคคลอื่นๆไม่ว่าก่อนหรือหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ50ไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้น รับไม่ได้จริงๆครับท่านผู้มีความคิดเช่นนี้

โดย: 309รับไม่ได้ เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 124.120.232.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใดๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้
-มันบอกว่าไม่ผิดเมื่อมันทำแล้ว แก้เลย แก้ไม่ได้ ก็ฉีกเลย

โดย: 123123 เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 117.47.61.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

เลือกความก็ยังงี้แหละ อ่านไม่ออกว่า ยุบพรรค งั้นเอาไว้ กรูสนับสนุนให้คนอื่นโกง กรูก็ไม่ผิดใช่ไหม สาด

โดย: คุนิมิตสึ เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 192.168.0.39, 202.57.141.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

อยากทำไรก็เชิญครับ
เพราะเสียงข้างมาก มันไร้ประโยชน์
เสียเวลาที่ต้องมาด่ากัน
ใครมีอำนาจมีบารมี จัดการเลลยครับ
ผมอยากได้การเมืองที่มันมั่นคงกว่านี้
ฝ่ายไหนก็ได้ ผมจะยอมรับ
เบื่อที่ต้องมาเถียง เสียเวลาถ้ารู้ว่าชาติอื่นเขาไปถึงไหนแล้ว

โดย: inwเทือกก เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 117.47.157.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : *** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......
avatar

สงสัยจะอ่านยากครับ รัฐบาลท่านจึงอยากแก้ใหม่ให้อ่านง่ายขึ้น

โดย: รู้สึกเสียใจที่เกิดเป็นคนไทยยุคนี้ เขียนเมื่อ 30 เม.ย. 08 IP IP: 58.181.166.XXX