บอก ศักราช พุทธทำนาย หมวด » เก็บตก inbox » เก็บตกจาก inbox » บอก ศักราช พุทธทำนาย

                                           บอกศักราช (ของเก่าเล่าสืบต่อกันมา)โลกนาโถ ปางเมื่อ สมเด็จพระบรมโลกนาถ ทรงพระอาพาธเพียงพิษ ลงพระโลหิตมิได้หยุดหย่อน บรรทมเหนือแท่นแก้ว ปัฏจฐรสิลาอาสน์ ปิ้มประหนึ่งว่าพระ หฤทัยเจียนจะขาดสุดสิ้นหวังพระอุตสาหะมาตั้งเสด็จเดาะ หวังสงเคราะห์มวลหมู่ประชาชน  ยังพะวงพะวนมิได้ลัดเลาะเกาะแก้วบรรดาดาล เสด็จข้ามโอฆะสงสารสาคะรัง วิมานแมนยังมิได้ตั้งต้านต่อไพรี สมเด็จพระชินวงศ์ณะรังสีก็สุดรื้อขน พระสู้ทนจนพับเพียบกำลังแล้ว พระประทีปแก้วกำลังจะเสด็จดับลับสูญฝ่ายพุทธบริษัทต่างก็มาดูรพูลเทวษ ว่าโอ้โอ่พระปิ่นปกเกษ ทูลกระหม่อนแก้ว จะหลีกลัดตัดแล้วเข้าสู่พระอมตะมหานครนฤพานสมเด็จพระศาสดาจารย์เสด็จมาตรัสพระสัทธรรมเทศนาอยู่เจื้อยแจ๋ว สั่งสอนแล้วซึ่งมนุนิกรเทพบุตร อีกนาคคุรฑอินทร์พรหมยมยักษ์อักขะนิษฐ์ ดังเอาน้ำสุราลัยอมฤทธิ์มาราดรด สมเด็จพระผู้ทรงวราพรตหาทรงพระกรุณา ไว้อายุพระพุทธศาสนาได้ห้าพันพระวัสสาด้วยประการฉะนี้ตัง  ปรินิพุพุตัง  วันทามิหัง  เมื่อพระพุทธศสานาล่วงไปได้  ๕๐๐ ปี  จะหานางภิกษุณี นั้นก็หาไม่ได้ อันดับนั้นไปพอถึง  ๑๐๐๐ พันปี  ก็สิ้นสุดหน่อพระอรหันต์ จะเหาะเหินเดินอากาศนั้นก็ไม่มี  พอล่วงถึง ๒๐๐๐  ปี จะหาพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงพระไตรปิฎกจกตามตำนานนั้นก็ไม่มี  พอล่วงถึง   ๓๐๐๐  ปีเป็นวาระกำหนด จะหาพระภิกษุสงฆ์มั่วสุมลงพระอุโบสถก็เสื่อมสิ้นสูญไป  พอล่วงเข้า ๔๐๐๐ ปี  แล้วไซร้ ทั้งผ้าไตรจีวรนั้นก็เสื่อมสูญ  พอครบ  ๕๐๐๐ ปี  บริบูรณ์  ก็จะเหลือเพียงผ้าเหลืองน้อยห้อยหู  แต่พอสำคัญรู้ว่าบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ศาสนาของพระพุทธองศ์เจ้าทั้งห้าพันปีนั้น ถ้าจะคณนานับโดยวัน  ก็ได้หนึ่งล้านกับแปดแสนวันเป็นวระกำหนด  ถ้าจะคณนานับโดยอุโบสถ  ก็ได้หนึ่งแสนกับสองหมื่นอุโบสถ ถ้าจะกำหนดนับโดยเดือน ก็ได้หกหมื่นเดือนดังจะรู้ ถ้าจะคณานับโดยฤดู ก็จะได้หนึ่งหมื่นกับห้าพันฤดูศาสนาของพระสัพพัญญกล่าวไว้ว่า  โย ปุคคโล ถ้าบุคคลใดตั้งใจตรงปลงจุตสาห์ฟังพระพุทธศักราช  ก็อาจจะระลึกได้ดั่งใจประสงค์  จะเป็นอินทร์เป็นพรหมก็คงจะสมควรความคิดกุศลนั้นจะเนรมิตวิมานไว้คอยท่า  หากแตกกายทำลายเบ็ญจขันธ์ทั้งห้า  ก็จะได้ไปเสวยสุขในชั้นฟ้าดุสิตเทวสถาน  สาสนัง  อันว่าศาสนาของพระสมณโคดมบรมบพิตรนั้น  จะสิ้นสุดในปีชวดนักษัตรอัฏฐศกเพ็ษเดือนหกวันอังคาร  เวลาย่ำค่ำลงไปนานถึงสามยามกับอีกสี่นาฬิกาพอแสงทองพวยพุ่งรุ่งขึ้นมาเป็น วันพุธ  ก็สิ้นสุดวจนะพระพุทธศาสนาปะกาสิตา โหตุ ด้วยประการฉะนี้ 
Advertisement
รูป skyass
โดย: skyass
ตั้งเมื่อ: 19 พ.ย. 09
แท็ก: ,
เปิดดู: 4,202 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ บอก ศักราช พุทธทำนาย

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 16 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

นิทานจบยัง จบละเหรอ งั้น นอนก่อนนะคร่อกกกก

โดย: ไม่ใช่คนพุทธ เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 124.121.42.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

*พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่า*
**ตราปใดยังมี มรรค 8 ตราปนั้นยังมีผู้บรรลุธรรม**
ท่านไม่ได้ตรัสเลยว่า 5000 ปี สิ้นอายุขัยศาสนา
ตอนนี้ก็ผ่านเลยมา 2000 กว่าปีบอกว่าสิ้นอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 **
หลวงพ่อชา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลวงปู่แหวน ยุคนี้ทั้งนั้น
**แถมยังมีพระปัจเจกพุทธเจ้า อีก ได้ไปเจอตัวพระองค์มาแล้ว**
***หมายเหตุพระพุทธเจ้าทำนายอะไรไม่เคยพลาด****
**พุทธทำนายที่หยิบยกมาในกระทู้นี้ฟันธงไม่ใช่คำของพระพุทธเจ้าตรัสไว้แน่นอน****

โดย: คนผ่านมา เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 118.174.6.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

......ข้อความนี้ไม่จริง...ไม่ใช่พุทธทำนาย
ก็เหมือนกับคำทำนายเกี่ยวกับรั ชกา ลต่างๆว่า ถิ่นกาขาว ชาวศิวิไลอะไรเทือกนั้นว่าสม เด็ จหลว งพ่อโตเป็นผู้ทำนายหรือเป็นพุทธทำนายนั่นแหละ....คนรุ่นหลังใปเอาคำพูดเหล่านี้มาใส่ปากท่านเองต่างหาก
ไม่มีในพุทธทำนายหรอก

โดย: ลุงป.6 เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 222.123.20.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

แต่ความเสื่อมไปของศาสนานั้นดูจากตรงนี้เลย
พระพุทธองค์ให้ดูที่ธรรมและวินัยที่พระองค์แสดงไว้ดีแล้ว ท่านตรัสเอาไว้ว่า ถ้าธรรมะแหละพระวินัยไม่บริสุทธิ์และไม่บริบูรณ์ ท่านจะไม่ยอมเสด็จปรินิพพานเด็ดขาด ท่านตรัสไว้อีกว่า พระวินัยไม่มีใครที่จะบัญญัติได้นอกจากพระตถาคตองค์เดียว สาวกไม่มีสิทธิ์บัญญัติ และท่านตรัสไว้ห้ามมิให้ตัดทอนและเพิ่มวินัยที่ ตถาคตตรัสไว้ดีแล้ว ถึงบางครั้งจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกาลสมัยได้ แต่ไม่อนุญาติให้บัญญัติเพิ่ม และตัดทอน
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันที่ว่าศาสนาเสื่อมไป เพราะพระวินัยถูกมองข้ามออกไปนั่นเอง และปรากฏได้ว่ามีการบัญญัติเพ่ม และตัดทอนออกไป *ยกตัวอย่างพระฉันสุราได้ แต่ไม่เกิน 1 องคุลี เทียบฝาบาตร *
นี่แหละคือเหตุทำให้พระศาสนาถึงต้องเสื่อมไป เพราะพระธรรมและวินัยเสื่อมไปนั่นเอง

โดย: คนผ่านมา เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 118.174.6.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

บางทีในการเราหยิบยกเรื่องที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมานั้น ต้องดูด้วยว่า มาจากคำพูดที่พระพุทธเจ้าได้พูดออกมาจริงๆหรือเปล่า เพราะปัจจุบันกาลได้ล่วงเลยมานานนับเกือบ 3000 ปี
***อรรถกฐา ที่เป็นคำแต่งขึ้นมาใหม่ในพระไตรปิฏกนั้นเป็นคำของครูบาอาจารย์รุ่นหลัง มิใช่คำของพระพุทธเจ้า เราคิดดูแล้วกันระหว่างคำพูดของพระพุทธเจ้า กับ พระสาวกรุ่นหลังแม้แต่จะเก่งกล้าสามารถแค่ไหน จะเทียบพระองค์ผู้สัพพัญญูญาณได้หรือไม่*******
ฉะนั้นที่บอกว่า 1000 ปีสิ้นอรหันแบบนี้ 2000 ปีสิ้นอรหันต์แบบนี้ ไม่ตรงตามพุทธทำนาย แสดงว่าไม่ใช่คำที่พระพุทธเจ้าทำนายมาแน่นอน อาจจะเป็นคำที่เสริมแต่งหรือตัดทอนกันต่อๆไป

โดย: คนผ่านมา เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 118.174.6.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

พุทธทำนายนั้นพระพุทธองค์ได้ทำนายไว้เช่นนั้นจริงหรือไม่สรุปไม่ได้

แต่ในกรณีที่บอกว่า 1000 ปีให้หลังหมดพระอรหันต์อภิญญา 6 นั้นไม่ใช่แน่ ปัจจุบันยังมีอยู่หลายองค์
และที่บอกว่า 500 ปีสิ้นภิกษุณี นั้นก็ยังไม่ชัดเจนในพุทธทำนาย
พระพุทธองค์ตรัสเรื่องภิกษุณีไว้ดั่งนี้ว่า
*ดูก่อนอานน ถ้ามีผู้หญิงเข้ามาพัวพันในองกรศาสนานี้อายุของศาสนาจะลดลงไปครึ่งนึง ถ้าอายุยาวถึง 100 ปี จะเหลือเพียงแค่ 50 ปี* ฉะนั้นพุทธประงสงค์ของพระพุทธเจ้า จึงได้บัญญัติวินัยนักบวชหญิงที่เรียก ครุกรรม 10 ที่นางพิมพาจะมาขอบวช ถ้าใครศึกษาพุทธประวัติคงจำกันได้

โดย: คนผ่านมา เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 118.174.6.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

พอครบ ๕๐๐๐ ปี บริบูรณ์ ก็จะเหลือเพียงผ้าเหลืองน้อยห้อยหู แต่พอสำคัญรู้ว่าบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ศาสนาของพระพุทธองศ์เจ้า
น่ากลัวจัง emoticon เราว่าน่าจะเป็นไปได้นะ การกระทำปัจจุบัน บ่งบอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้

ขอให้ไอ่คนเหริ้ยอยู่จนถึงโลกแตก มันจะได้ถูกธรรมชาติลงโทษให้ตายอย่างสาหัส emoticon

โดย: ป่านป่วน เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 124.121.131.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

ไอ้บ้า ประสาทแดรกemoticon emoticon emoticon

V
V

โดย: กุเอง เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 124.121.61.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

อืมม นิทานหลอกว่าเด็กเดินได้เจ็ดก้าวมาอีกแระ..สักวันนึงก็จะรู้ ว่า...มันสุดยอดแค่ไหน 555+

โดย: ไม่ใช่คนพุทธ เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 124.122.204.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

..5...5..5 #5 and #6...so funnny!!

โดย: nz เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 122.57.196.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

ตูว่าจะตายก่อนอ่านจบ ..ลูกกะตาวิ่งชนกันแตก..ว่ะ

โดย: ttwiss เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 115.67.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

กด Enter มันยากมากเลยหรอเนี่ย

emoticon emoticon

โดย: อา_อ๊าม_อ๊ด เขียนเมื่อ 20 พ.ย. 09 IP IP: 125.24.144.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

เพิ่งจะครึ่งทางยังขนาดนี้ คงไม่ถึง 5000 ปีหรอกม๊างง

โดย: Schnitzel เขียนเมื่อ 19 พ.ย. 09 IP IP: 124.122.222.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

emoticon

โดย: เหยี่ยว ถลาลม เขียนเมื่อ 19 พ.ย. 09 IP IP: 124.122.211.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

emoticon

โดย: นางสาวมาโดก้า Diva กิ๊บกิ้ว เขียนเมื่อ 19 พ.ย. 09 IP IP: 98.161.52.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : บอก ศักราช พุทธทำนาย
avatar

อายุ 5000 ปี เป็นความเชื่อยุคหลัง

ตราบเท่าที่คนยังเข้าวัดปฏิบัติธรรมศาสนาก็อยู่ไปเรื่อยๆ

ถ้าตรงกันข้ามก็อยู่ไม่นาน เข้าใจยัง ลองนึกถึงปัจจุบันดิ

ปัจจุบันบอกอนาคต emoticon emoticon emoticon emoticon

โดย: กระทู้โลกแตกเหรอ เขียนเมื่อ 19 พ.ย. 09 IP IP: 124.121.61.XXX