คนค้นฅน REPLAY : โรงเรียนของในหลวง

บนพื้นที่ 258 ไร่ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีทั้งนักเรียนและครูรวมแล้วเกือบ 1,000 ชีวิต โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรูปแบบของโรงเรียนประจำ ที่เปิดรับเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสทางสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ยากจน ครอบครัวแตกแยก เป็นต้น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จัดตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศนั้น เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทำให้เห็นว่าพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรของพระองค์อย่างถ้วนทั่วทุกกลุ่มคนในแผ่นดินนี้ เมื่อเป็นโรงเรียนที่เปิดรับเฉพาะเด็กด้อยโอกาส การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จึงจำเป็นต้องมีมากกว่าการเรียนการสอนทางด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว นั่นเป็นเพราะจุดหมายปลายทางในชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ อาจไม่ใช่การเรียนเพียงวิชาความรู้หรือมีวุฒิการศึกษาในชั้นสูงที่สุดเหมือนเด็ก ๆ ทั่ว ๆ ไป แต่การสอนให้พวกเขามีความรู้ที่สามารถเลี้ยงตัวเอง หรือมีชีวิตรอดในโลกแห่งความเป็นจริงได้ นั่นต่างหาก คือ จุดมุ่งหมายในลำดับต้น ๆ สำหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นทุกแห่งทั่วประเทศไทย ปรัชญาพออยู่พอกินของในหลวงถูกนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้แก่เด็ก ๆ โดยจำลองวิถีชีวิตของสภาพสังคมภายนอกให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ พื้นที่ภายในโรงเรียนจึงถูกแบ่งเป็นสัดส่วนของอาคารเรียน และที่พักของนักเรียนและครู บ้านพักของนักเรียนแต่ละหลังจะได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้บ้านละ 1ไร่ โดยให้เด็ก ๆ ใช้พื้นที่ที่ได้รับให้เกิดประโยชน์งอกเงยเป็นรายได้เพื่อเลี้ยงตัวเอง นอกจากนี้ยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้น โดยเน้นการดำเนินตามวิถีความพอเพียง และอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของชีวิต ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ ครบ 80 พรรษา รายการ “คน ค้น ฅน” ในซีรีย์ชุด “แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัว” นำเสนอเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้สืบทอดปณิธานในการให้โอกาสแก่ผู้ที่ด้อยโอกาสตามพระราชดำริของในหลวง และความพยายามในการสืบทอดปรัชญาพออยู่พอกิน และการมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของชีวิต ด้วยบทบาทของการเป็นผู้ให้โอกาส และผู้ที่ได้รับโอกาส เกือบ 1,000 ชีวิต ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 ในรายการ “คน ค้น ฅน” ตอน “โรงเรียนของในหลวง”