ภาระกิจแห่งพระองค์

ภาระกิจแห่งพระองค์

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มจธ. ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา โดยมี ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดี มจธ. กราบบังคมทูลฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาทแก่บัณฑิต ความตอนหนึ่งว่า “บัณฑิตผู้ประสบความสำเร็จทางการศึกษาแล้ว ย่อมมีความเชื่อมั่นอยู่ทั่วกันว่าจะสามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ด้วยความรู้ที่เล่าเรียนมา แต่ความสำเร็จในกิจการงานนั้น นอกจากความรู้ในหลักวิชาแล้ว ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่าง อย่างหนึ่งที่สำคัญ คือความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้อง ความร่วมมือสนับสนุนดังกล่าว จะเกิดมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อคนเรามีความจริงใจต่อผู้อื่นก่อน กล่าวคือ

ทุกคนจะต้องประสานงานประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความสุจริตซื่อตรง และด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันโดยบริสุทธิ์ใจ เมื่อปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ ดังนี้ ก็ย่อมจะได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากทุกคนทุกฝ่าย และเมื่อคนเขาเชื่อถือไว้วางใจแล้ว ก็จะให้ความร่วมมือสนับสนุนในกิจการงานทุกอย่างด้วยความเต็มใจ ยินดี บัณฑิตผู้ปรารภความสำเร็จในการประกอบกิจการงาน จึงควรฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความจริงใจต่อทุกคนโดยเสมอหน้า”

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม