ใครที่กำลังมองหาเสื้อสีเหลือง เพื่อสวมใส่ในเดือนกรกฎาคม เชิญทางนี้


ใครที่กำลังมองหาเสื้อสีเหลืองเพื่อสวมใส่ในเดือนกรกฎาคมเชิญทางนี้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำเสื้อจากร้านจิตอาสา904ซึ่งเป็นเสื้อลายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาจำหน่ายในเวลาราชการณลานหน้าเรือนพอเพียงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบ