ในหลวงพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใช้เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

ในหลวงพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใช้เผยแพร่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ  


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 20 พระรูป เพื่อมอบให้ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป สำหรับเชิญพระฉายาลักษณ์ไปเผยแพร่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ ด้วยความจงรักภักดี


ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th หรือ https://bit.ly/2LN35Vl


cr. FM91bkk.com