โนราสมชัย ดาวรุ่ง ท่าครูสายโนรายก ชูบัว ศิลปินแห่งชาติ

โนราสมชัย ดาวรุ่ง เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน ครูผู้เชี่ยวชาญวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และได้รับการถ่ายทอดท่ารำจากอาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน โดยตรง

อาจารย์สุพัฒน์ นาคเสน เป็นลูกศิษย์ของโนรายก ชูบัว ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดงโนรา 2530

ท่าครู12 ท่า

1.ท่าเทพพนม

2.ท่าพรหมเทวะ

3.ท่าเขาควาย

4.ท่าชูชาย

5.ท่าสอดสร้อย

6.ท่าพวงมาลัย

7.ท่าร้อยมาลัย

8.ท่าโคมเวียน

9.ท่าผาลาเพียงไหล่

10.ท่ายูงฟ้อน

11.ท่าชูสูงเสมอหน้า

12.ท่ากินนรเลียบถ้ำ