ไลฟ์สไตล์การทำงาน


มองงานให้เป็นไลฟ์สไตล์อย่ามองชีวิตการทำงานของตัวเองว่าเป็นหน้า

ที่ที่ต้องรับผิดชอบ แต่ให้มองมันเป็นวิถีชีวิตการทำงานที่สามารถสร้าง

ไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการได้ รวมไปถึงงานที่ตัวเองทำ ต้องแสดงให้เห็น

ถึงความเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด เพราะทำงานแล้วได้เงินไม่คุ้มเท่า

ทำงานแล้วมีความสุข และนั่นคือสัญญาณ ที่บอกว่า คุณกำลังมาถูกทาง

แล้ว