ซีพี คิกออฟปลูกต้นไม้ภาคเหนือ ปิง-วัง-ยม-น่าน ตามโครงการ “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน”

เครือซีพี คิกออฟปลูกต้นไม้บนพื้นที่ภาคเหนือ ปิง-วัง-ยม-น่าน ตามโครงการ “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืน”ตั้งเป้าปลูก 1 แสนต้น ในปี 2563บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคการศึกษาและประชาชนในพื้นที่บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในโครงการ “WE GROW ปลูกเพื่อความยั่งยืนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือ ปิง วัง ยม น่าน” ร่วมสร้างสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดภาวะโลกร้อน พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนควบคู่กับการสร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชน ให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมีคุณกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ และพนักงานซีพีอาสา ทีมงานจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคการศึกษา พร้อมชาวบ้านในชุมชนรวมกว่า 250 คน ร่วมแรงร่วมใจปลูกต้นไม้อย่างพร้อมเพรียงคุณจอมกิตติ ศิริกุล กล่าวว่า ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ส่งผล กระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ต้องพึ่งพาน้ำในการทำการเกษตร ซึ่งเครือเจริญโภคภัณฑ์โดย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เล็งเห็นปัญหาและผลกระทบดังกล่าว ได้ประกาศเป็นนโยบายที่ทุกกลุ่มธุรกิจในเครือฯ ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความยั่งยืนควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ และร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change ) และการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โลกของเราเครือฯ ได้ริเริ่มโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำ ปิง วัง ยม น่าน มาตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ซึ่งได้ปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 500,000 แสนต้น ในพื้นที่ประมาณ 6,000 ไร่ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 นี้ มีเป้าหมายที่จะปลูกจำนวน 100,000 ต้นในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือซึ่งได้เริ่มในพื้นที่ป่าต้นน้ำยม ณ บ้านดอนไชยป่าแขม อ.ปง จ.พะเยา เป็นแห่งแรก มีเป้าหมายการปลูกประมาณ 10,000 ต้น ต้นไม้ที่นำมาปลูกได้แก่ ต้นเเคนา ราชพฤกษ์ ต้นหว้า พยุง ตะเคียนทอง สารภี ยางนา สัก ไผ่ และมะม่วง ซึ่งนอกจากพื้นที่บ้านดอนไชยป่าแขมแล้วจะทยอยปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต้นน้ำปิง วัง และน่าน ต่อไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.wearecp.com/wegrow-210763-2020/