พรหมวิหารสี่อย่างง่าย ๆ + ธรรมนำชีวิต ตอนที่ ๗ ทำความดีอย่ารีรอ โดย พระภาวนาวิริยคุณ วิ. (ไสว ธีรโสภโณ)

พรหมวิหารสี่อย่างง่าย ๆ


มีอุปมาเหมือนอย่างมารดา มีบุตร ๔ คน 


คนหนึ่ง ที่ยังเป็นเด็กเล็ก มารดาก็มุ่งความเจริญ คือให้เติบโตยิ่งขึ้น เทียบกับเมตตา 

คนหนึ่ง เป็นไข้ มารดาก็พยาบาลให้หายไข้ เทียบกับกรุณา 

คนหนึ่ง กำลังเจริญวัย มารดาก็ชื่นชมยินดี เทียบกับมุทิตา 

อีกคนหนึ่ง ทำงานตั้งตนได้แล้ว มารดาก็ไม่ต้องขนขวายช่วยอะไรอีก เทียบกับอุเบกขา 


: ศีลและพรหมวิหาร ๔ 

: สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=5684 [​IMG]