"-----ทุกข์-----" + จิตดวงสุดท้าย

"-----ทุกข์-----"


เหตุแห่งทุกข์ 


ทุกคนมีความทุกข์ 


ทุกคนพยายามแก้ไขเพื่อจะให้พ้นทุกข์ 


แต่น้อยคนที่เริ่มการแก้ไขให้ถูกวิธี 


คือ.....เริ่มด้วยการทำตนให้เชื่อเสียก่อน 


ว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความคิดของตนเอง 


.....ไม่ได้เกิดจากอะไรอื่นภายนอก 


ขอให้เริ่มเชื่อเสียก่อน ยอมรับเสียก่อน 


ว่าความทุกข์ของตนเกิดจาก.... 


“ความคิด” ของตนเอง 


พยายามเตือนตนเองให้เชื่อเช่นนี้ไว้ให้เสมอ 


พยายามอย่าลืม.... 


พยายามอย่าปล่อยใจ.....ให้คิดโทษนั่น โทษนี่ 


......ว่าเป็นเหตุแห่งความทุกข์ของตน ทางพ้นทุกข์ 


เมื่อต้องการจะพ้นจากทางแห่งทุกข์ 


ฉะนั้น....ต้องยอมรับวิธีที่พระพุทธองค์ทรงรับรองแล้ว 


นั่นก็คือต้องยอมรับว่า.... 


วิธีแก้ทุกข์ที่จะได้ผลจริงนั้น 


ต้องแก้ที่ใจตนเองเท่านั้น 


ถ้าแก้ทุกข์ที่ใจตนเองสำเร็จแล้ว 


จะไม่มีทุกข์อื่นเกิดแก่ตนได้เลย 


......ความจริงเป็นเช่นนี้แน่นอน 


เมื่อต้องการไม่มีทุกข์....... 


ก็ต้องพยายามข่มใจ ข่มความคิด 


ข่มใจ....ข่มความคิด ที่ต้องแย้งความจริงนี้ให้สำเร็จ 


…. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 


วัดบวรนิเวศวิหาร….


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=6267 [​IMG]