อุเบกขา - สมเด็จพระสังฆราช + ชีวิตนี้น้อยนัก


ชีวิตนี้น้อยนัก 

โดย ธรรมโอสถ 


รู้ไหมว่าชีวิตนี้น้อยนิด 

ทั้งโรคาพยาธิก็ถามหา 

อุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลา 

ใครจะรู้บ้างว่าตายเมื่อไร 


สิ่งที่ว่าแน่นอนคือนอนแน่ 

ไม่เลือกวัยเลือกแก่สักแค่ไหน 

หากวันนั้นมาเยือนให้อุ่นใจ 

ทำเหตุไว้ให้ดีไม่มีกลัว 


สิ่งที่จะติดตัวไปในภายหน้า 

ใช่ทรัพย์สินเงินตรามีค่าหลาย 

หากแต่เป็นบุญบาปในใจกาย 

ทั้งศีลทานทั้งหลายที่ได้ทำ 


เราเกิดมาชาติหนึ่งพึงขวนขวาย 

กิจการใดคั่งค้างเร่งสร้างสรรค์ 

วันเวลาผ่านไปไม่ย้อนวัน 

ถึงตอนนั้นก็ยิ้มได้เมื่อภัยมา 


สิ่งผิดพลาดใด ๆ ในชีวิต 

ให้เร่งคิดแก้ไขใช่นั่งฝัน 

แล้วเพียรสร้างกุศลใหม่ทุก ๆ วัน 

ให้ทรัพย์นั้นไพบูลย์พูลทวี 


ทั้งทานศีลภาวนามีค่าเลิศ 

สุดประเสริฐกว่าทรัพย์ใดในโลกหล้า 

ช่วยแผ้วทางพ้นทุกข์นำสุขมา 

เป็นมรรคาสู่ฝั่งฝันอันไพบูลย์ 


จาก...dhamma at hand vol. 1


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=17347 


?temp_hash=bb0c773643b506741f5b27eb63e3f933.jpg