การค้นหาความจริงของชีวิต : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม + สติเป็นธรรมเอก

การค้นหาความจริงของชีวิต : หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม


การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 

เป็นเรื่องของการตีปัญหาซับซ้อนของชีวิต 

ให้แตกกระจายออกไป 

จนมองเห็นความจริงในสิ่งต่าง ๆ ที่แตกกระจายออกไปนั้น 

เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงของชีวิต 

ตามวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมา 

คือเพ่งมองเข้าไปในชีวิตของตนเอง 

เฝ้าดูการเคลื่อนไหวทั้งมวลภายในตัวของเราเอง 

เฝ้าสังเกตวิจารณ์แต่กุศลและอกุศลที่ดำเนินไปในตัวของเราเอง 

ด้วยการวิปัสสนากรรมฐานโดยใช้เวลาของการปฏิบัติทั้งหมด 

เพ่งมองเข้าไปแต่ในชีวิตของตนเองดังนี้ 

ปัญหาต่าง ๆ ที่ได้กล่าวมาขั้นต้นนั้น 

จะผุดขึ้นมาในความคิดของเรา 

และเราก็จะพบคำตอบปัญหาเหล่านั้นอย่างครบถ้วนและแจ่มแจ้ง 


เราจะปล่อยชีวิตที่ปล่อยให้ความเคยชิน 

หรือใจที่ปราศจากสติที่นำไปนั้น 

ช่างแตกต่างกันอย่างลิบลับชีวิตที่ผูกไว้กับสติและปล่อยให้สติเป็นผู้นำ 


วิปัสสนากรรมฐานเริ่มต้นด้วยการปลดแอกตัวเรา 

เริ่มต้นด้วยการปลดปล่อยตัวเราจากความเป็นทาสของความเคยชิน 

หรือใจที่ไม่อยู่ในความควบคุมของสติ 

นับตั้งแต่ปฏิบัติกรรมฐาน ชีวิตของคนเราจะได้รับความเป็นไท 

และเราจะทราบได้เองว่า ตั้งแต่มีชีวิตมาเราไม่เคยได้รับความเป็นไทเช่นนี้มาก่อนเลย 

นับตั้งแต่เวลานั้นแทนความมืดบอด 

เราก็ได้จุดดวงประทีปให้แก่ชีวิตของเรา 

ดวงประทีปนั้นแท้จริงก็มีประจำอยู่กับชีวิตของเรานั่นเอง 

แต่เราไม่ได้จุดมัน 


เราพูดอยู่เสมอถึงคำว่า สติ ปัญญา 

เราใช้ปัญญาอยู่เสมอก็จริง 

แต่สตินั้นแท้จริง เรานำออกใช้น้อยนัก 

ทั้งที่สตินั้นมีคุณค่าแก่ชีวิต 

และจำเป็นแก่ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างเหลือที่จะประมาณได้ 


ประทีปดวงนั้นคือ สติ 

นับตั้งแต่เราปฏิบัติวิปัสสนา 

เราก็ได้จุดประทีปดวงนั้นขึ้น 

แสงสว่างจะค่อยกล้าขึ้นและโพลงขึ้นเป็นลำดับ 

จนถึงขั้นที่เราสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ 

ที่แฝงอยู่ในความมืดและเราไม่เคยเห็นมาก่อน 


คัดลอกจาก : 

http://www.jarun.org/


http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=3038?temp_hash=bb0c773643b506741f5b27eb63e3f933.jpg