"ธรรมเกิดก่อนศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) + "หลง" ก็ ไม่รู้ รู้ ก็ไม่ "หลง"

"ธรรมเกิดก่อนศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)"ธรรมเกิดก่อนศีล"


" .. ผู้จะถึงอริยภูมิต้องมีรากฐานให้มั่นคง "นอกจากมีหิริโอตตัปปะ แล้วยังต้องมีความเมตตา กรุณาอยู่ในใจอีกด้วย ธรรมที่เป็นรากเหง้าของศีลทั้งปวง" ไม่ว่าศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๒๒๗ ของภิกษุ เมื่อไม่มีธรรมเป็นรากเหง้าแล้วศีลจะตั้งมั่นไม่ได้เลย 


"ธรรมเปรียบเหมือนกับไม้ยืนต้น ศีลเปรียบเหมือนกิ่งก้านสาขา" กิ่งก้านสาขาต้องอาศัยรากเหง้าดูดเอาอาหารรสของดินขึ้นมาหล่อเลี้ยงกิ่งก้านสาขาจึงเขียวชอุ่มอยู่ได้ ฉันใด ศีลก็ฉันนั้น 


"ศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วในชาตินี้ ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีธรรมประจำอยู่ในใจ" ให้ไปเกิดต่อไปในชาติหน้า "เมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ จึงพึงมีแต่ความเมตตากรุณาในหมู่มนุษย์และสัตว์ด้วยกัน ไม่มีความอิจฉาริษยา พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นและสัตว์อื่น" เห็นคนอื่นเบียดเบียนมนุษย์อื่นและสัตว์อื่น ก็กลัวและละอายต่อบาปกรรมนั้นเป็นอย่างยิ่ง 


"เมื่อได้ยินพระท่านแสดงธรรม หรือคนอื่นชักชวนให้งดเว้นจากบาปกรรมมารักษาศีล ก็ยินดีพอใจที่จะทำตามทันที" สมกับคำว่า "บุคคลที่ได้กระทำบุญไว้แต่ปางก่อน ย่อมเป็นเหตุให้ตั้งตนไว้ชอบ" .. "


"ของดีมีในศาสนาพุทธ"

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B5%E0%B8%A5-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5.613613[​IMG]