"คนมีการภาวนาเรียกว่า คนมีหลักใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) + 003. ใจเสีย เสียใจ

"คนมีการภาวนาเรียกว่า คนมีหลักใจ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)"หลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วอยู่ที่ภาวนา" การให้ทาน การรักษาศีล เป็นกิ่งก้านสาขาดอกใบออกไป "การภาวนานี้เป็นรากแก้วหรือรากเหง้าเค้ามูล" สำคัญอยู่ที่การภาวนา


"พอการภาวนาได้หยั่งเข้าถึงจิตแล้ว จิตจะซึมซาบเข้าถึงธรรมทั้งหลาย" จะฝังความเชื่อความเลื่อมใสต่อมรรคต่อผลไปเรื่อย ๆ ฝังลึกลงไปเรื่อย ๆ ผู้นั้นกลายเป็น "อจลศรัทธา คือศรัทธาไม่หวั่นไหวในมรรค ในผล ในบุญ ในกรรมในมรรค ผล นิพพาน มีความแน่วแน่" แล้วก็พยายามดำเนินตนไปอย่างงั้น 


ไม่ใช่ทำอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าพอเป็นขนบประเพณีว่า ทานก็ทานไปเสียพอเป็นประเพณี จิตใจไม่ดูดดื่มผลก็ไม่ได้มาก การให้ทานได้ผล "แต่ว่าทานด้วยความแน่วแน่ภายในจิตใจ มีการภาวนาเป็นฐานสำคัญ เป็นแม่เหล็กเครื่องดึงดูดในการให้ทานให้มีกำลังหนักมากขึ้น" นั้นมีผลต่างกันมากนะ ทำอะไรจดจ่อ ทำอะไรจริงจัง 


"คนมีการภาวนาเรียกว่าคนมีหลักใจ" มีหลักใจแล้วจะทำอะไรไม่ว่าทางโลกทางธรรมเป็นความจริงจังด้วยกันหมด ไม่ค่อยผิดพลาดนะ คนผู้มีธรรมในใจ .. "


หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%99.613583


003. ใจเสีย เสียใจ


[​IMG]