ทุกข์เพราะขาดธรรมะ - พุทธทาสภิกขุ + ธรรมมะสำหรับความก้าวหน้า


ธรรมมะสำหรับความก้าวหน้า


ผู้ที่ปราถนาในตำแหน่งต่างๆควรจะนำหลักธรรม 7 ข้อนี้ไปใช้


ธรรมเครื่องให้ก้าวหน้า 7


1.อุฎฐานะ หมั่นขยัน

2. สติ มีความเฉลียว

3. สุจิกัมมะ การงานสะอาด

4. สัญญตะ ระวังดี

5. นิสัมมการี ใคร่ครวญพิจารณาแล้วจึงธรรม

6. ธัมมชีวี เลี้ยงชีพโดยธรรม

7. อัปปมัตตะ ไม่ประมาท


http://board.palungjit.org/f10/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2-542149.html 


[​IMG]