ความดีเท่านั้นจะช่วยให้พ้นมือแห่งกรรมร้ายได้ + ซ้อมตายก่อนนอน

ความดีเท่านั้นจะช่วยให้พ้นมือแห่งกรรมร้ายได้


ผู้ที่เกิดมาดีมีสุขสมบูรณ์ในภพชาตินี้ 

ก็มิใช่ว่าไม่มีมือแห่งอกุศลตามตะครุบอยู่ มีแน่ 

ทุกคนมีมือแห่งอกุศลกรรมตามตะครุบอยู่แน่ 

แต่ในขณะทุกคนมีมือแห่งกุศลกรรมเป็นผู้ช่วยอยู่ 

มือแห่งกุศลกรรมนั้นถ้าจะเปรียบให้เห็นง่าย ๆ ก็ต้องเปรียบเทียบกับเท้า 

มีมือผู้ร้ายตามตะครุบอยู่ จะหนีพ้นต้องอาศัยเท้าพาวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ 

นั่นก็คือต้องทำบุญ ทำกุศลคุณงามความดีให้มากที่สุด 

ให้เต็มสติปัญญาความสามารถเสมอ 

ความดีเท่านั้นจะช่วยให้พ้นมือแห่งกรรมร้ายได้ 

แม้จะพ้นอย่างหวุดหวิดก็ต้องดีกว่าไม่พ้น 


ทุกคนมีมือของอกุศลที่น่ากลัวที่สุดตามตะครุบอยู่ 

ไม่มีใครไม่มี และมีกันคนละไม่น้อยด้วย 

เพราะทุกคนได้ผ่านภพชาติมาแล้วนับไม่ถ้วน 

ยาวนานนักหนา ทำอะไรต่อมิอะไรกันมาเสียนักต่อนัก 

ทั้งกรรมดีกรรมชั่วสลับซับซ้อนกันอยู่ และลืมกันเสียสิ้นแล้ว 

ทั้งบางคนก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่า ได้เคยเกิดมาแล้วในอดีตชาติ 

มากมายหลายชาติจนนับไม่ได้ 

จึงยิ่งไม่นึกเลยว่าได้เคยทำกรรมดีกรรมชั่วมา 

ก่อนจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันชาตินี้ 

การไม่นึกนี้แหละ จะทำให้ประมาท 

ไม่พยายามหนีผลแห่งกรรมไม่ดี 

เมื่อกรรมไม่ดีตามมาทันถึงตัว 

ก็จะใช้อำนาจที่ร้ายแรงอย่างไม่เมตตาปรานีเลย 


คัดลอกจาก...แสงส่องใจ 

ชีวิตนี้สำคัญนัก 

สมเด็จพระญาณสังวร 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 


ที่มา : วงล้อแห่งธรรม 


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.33240/[​IMG]