ความหลากหลายทางเพศจากมุมพุทธศาสนา

สัมภาษณ์พระชาย วรธัมโม คอลัมนิสต์และผู้เขียน "แกะ*เปลือก*เพศ*พุทธ" รวมบทความว่าด้วยศาสนากับเพศและความเป็นเพศอื่นๆ ต่อกรณีที่มีการผลักดัน พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิตฯ เข้าสู่สภา และทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อแง่มุมความหลากหลายทางเพศ