บทสวดมนต์ แผ่เมตตา แผ่ส่วนกุศล และขออโหสิกรรมสวัสดีครับคุณผู้ชม คลิบนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาสวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล ให้กับตัวเอง ให้กับเจ้ากรรมนายเวร และขออโหสิกรรม กันครับ 


ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นประธาน แล้วเริ่มสวดดังนี้ครับ

บทสวดที่ 1 บูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิบทสวดที่ 2 บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆสังฆัง นะมามิ (กราบ)บทสวดที่ 3 นมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดที่ 4 ขอขมาพระรัตนตรัย

วันทามิ พุทธัง, สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต,  

วันทามิ ธัมมัง, สัพพะเมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต, 

วันทามิ สังฆัง, สัพพะ เมโทสัง, ขะมะถะเม ภันเต
บทสวดที่ 5 ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
บทสวดที่ 6 ถวายพรพระ (อิติปิโสฯ)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ

วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโตโลกะวิทู

อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (พุทธคุณ)


สะวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

สันทิฏ ฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก

โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ

วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ) (ธรรมคุณ)


สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ 

อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ  

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย  

อัญชะลีกระระณีโย อะนุตตะรัง 

ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ)
บทสวดที่ 7 ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ


มาราติเร กะมะ ภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง

โฆรัมปะนา ฬะวะกะมัก ขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ


นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ


อุกขิตตะขัค คะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ


กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา

จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ


สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะ กะวาทะเกตุง

วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ


นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง

ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ


ทุคคาหะ ทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

พรัหมัง** วิสุทธิ ชุติมิท ธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ


เอตาปิ พุทธะ ชะยะมัง คะละอัฏฐะคาถา

โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะ เนกะวิ วิธานิ จุปัททะวานิ

โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ
บทสวดที่ 8 พระคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


ปุตตะกาโม ละเภ ปุตตัง ธะนะกาโม ละเภ ธะนัง 

อัตถิ กาเย กายะญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตตะวา 

อิติปิ โส ภะคะวา ยะมะราชาโน 

ท้าวเวสสุวัณโณ มรณัง สุขัง 

อะระหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ 


๑.ชะยาสะนากะตา พุทธา    เชตวา มารัง สะวาหะนัง 

จะตุสัจจาสะภัง ระสัง     เย ปิวิงสุ นะราสะภา.


๒.ตัณหังกะราทะโย พุทธา   อัฏฐะวีสะติ นายะกา 

สัพเพ ปะติฏฐิตา มัยหัง    มัตถะเกเต มุนิสสะรา.


๓.สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง    พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน 

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง   อุเร สัพพะคุณากะโร.


๔.หะทะเย เม อะนุรุทโธ    สารีปุตโต จะทักขิเณ

โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน จะ วามะเก. 


๕.ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง    อาสุง อานันทะ ราหุโล

กัสสะโป จะ มะหานาโม   อุภาสุง วามะโสตะเก.


๖.เกสันเต ปิฏฐิภาคัสมิง    สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน     โสภิโต มุนิปุงคะโว


๗.กุมาระกัสสโป เถโร      มะเหสี จิตตะ วาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง    ปะติฏฐาสิคุณากะโร.


๘.ปุณโณ อังคุลิมาโร จะ     อุปาลี นันทะ สีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา    นะลาเต ติละกา มะมะ.


๙.เสสาสีติ มะหาเถรา      วิชิตา ชินะสาวะกา

เอเตสีติ มะหาเถรา      ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ      อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.


๑๐.ระตะนัง ปุระโต อาสิ      ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ     วาเม อังคุลิมาละกัง


๑๑.ขันธะโมระปะริตตัญจะ     อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง 

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ      เสสา ปาการะสัณฐิตา


๑๒.ชินา นานาวะระสังยุตตา     สัตตัปปาการะ ลังกะตา

วาตะปิตตาทะสัญชาตา     พาหิรัช ฌัตตุปัททะวา.


๑๓.อะเสสา วินะยัง ยันตุ      อะนันตะชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ     สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.


๑๔.ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ      วิหะรันตัง มะฮี ตะเล 

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ    เต มะหาปุริสาสะภา.


๑๕.อิจเจวะมันโต      สุคุตโต สุรักโข

ชินานุภาเวนะ      ชิตุปัททะโว

ธัมมานุภาเวนะ     ชิตาริสังโฆ

สังฆานุภาเวนะ     ชิตันตะราโย

สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิ ชินะ ปัญชะเรติ.
๑. บทสวด แผ่เมตตาให้แก่ตนเอง 

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ  ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้ พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด๒. บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด


๓. บทสวด แผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า

ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข


อิทัง เม ญาตินัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข


อิทัง เม คุรูปัชฌายา จริยานัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายา จริยา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า

ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข


อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข


อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข


อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง 

ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข


อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ


4 คำอธิษฐานอโหสิกรรม 

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆ ก็ตาม

ขอให้เจ้ากรรมนายเวร จงอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้า

อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย

แม้แต่กรรมที่ใคร ๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้า

ขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน

เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป

ด้วยอนิสงฆ์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว

บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการะคุณ

ของข้าพเจ้า มีความสุขความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง

ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ


ขออนุโมทนาบุญ และกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่าน

ที่ให้คติธรรม และข้อคิด ในการดำเนินชีวิต 

และขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิบนี้

และรับชมคลิบนี้ สาธุครับ


ติดตามรับชมได้ที่ https://seeme.me/ch/purifilm


ความเห็นที่ 1
แอดพง
ใช้ชีวิตอย่างมีสติ