เกร็ดธรรมคำครู..... + 059. ดีจนไม่ต้องดี

เกร็ดธรรมคำครู.....


เมื่อมนุษย์เป็นคนไม่ดี แม้วัตถุเหล่านั้นจะเป็นของดีก็ตาม มันจะกลับกลายเป็นโทษแก่ปวงชนได้เหมือนกัน ถ้ามนษย์มีธรรมประจำใจ สิ่งทั้งหลายที่ให้โทษ ก็จะกลายเป็นประโยชน์.........


.......หลวงพ่อลี ธมฺมธโร............นรกมันก็อยู่นี่ พระนิพพานก็อยู่นี่ อย่าไปค้นที่อื่น อย่าไปพิจารณาที่อื่น ให้ค้นที่สกนธ์กายของตน.........


......หลวงปู่ขาว อนาลโย..........ไม่ว่าธรรมส่วนใด ถ้าสำคัณ "ตน" ว่าเสวย เป็นอันผิดทั้งนั้น....


......ติดดีนี่แก้ยากกว่าติดชั่วเสียอีก....


.........หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต....คนเราทุกวันนี้ เป็นทุกข์เพราะความคิด.......


...ถ้ามีเวลาสำหรับหายใจ ก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนา......


.....หลวงปู่ดูลย์ อตุโล...........แท้จริงความนึกคิดไม่ใช่ทุกข์ แต่การไปยึดความนึกคิดมาเป็นของตน จึงเป็นทุกข์......


....คนใดว่าตนดี คนนั้นยังไม่ดี ใครว่าตนวิเศษวิโส หรือฉลาดเฉียบแหลม คนน้นคือ คนโง่....


....หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี...........คนดีน่ะ เขาไม่ตีใคร.........


.....ของดีอยู่ที่ตัวเรา ให้หมั่นดูจิต รักษาจิต......


.....หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ  .......ยึดติดมาก เสียมาก ยึดติดน้อย เสียน้อย ปล่อยวางไม่ยึดติด คือหลุดพ้น......


.......คนเรานี่ดีชัวน่ะรู้กันหมด แต่มันอดไม่ได้.........


...มารสะท้าน........


https://palungjit.org/threads/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9.1284/


059. ดีจนไม่ต้องดี


attachFull4589846