กลับมาอีกครั้ง กับโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม ที่สร้างทั้งเด็กเก่งและดีให้กับสังคมไทย

โครงการดีๆ ที่กำลังเปิดรับสมัครน้องๆ เยาวชนชายอายุ ๗ – ๑๐ ปี (ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ ขึ้นไป) เข้าร่วมบรรพชาเป็นสามเณร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้งอกงามในสังคมไทย ผ่านการทำกิจวัตร กิจกรรม และวิถีปฏิบัติอันเรียบง่าย งดงาม อย่างเป็นธรรมชาติของจากการใช้ชีวิตของสามเณร


โดยโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี ๘ จะเปิดห้องเรียนธรรมะสัญจรครั้งใหม่ ณ สวนโมกข์ จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ถึง ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี ๘ 


43747896_1976930482370889_8201563097677168640_n.jpg


โครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรม มีจุดเริ่มต้นมาจากแนวความคิดของ คุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาหลักของคนไทย เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เรียนรู้และน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง ตลอดจนสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณธรรมให้ยิ่งงอกงาม จากแนวคิดข้างต้นจึงเกิดเป็น “โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม” โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีการถ่ายทอดสดตลอดระยะ ๔ สัปดาห์ ของการบรรพชา


เพื่อให้เป็นห้องเรียนธรรมะถ่ายทอดสดแห่งแรกในเมืองไทย พัฒนาเนื้อหารายการอย่างต่อเนื่องจนก้าวสู่ปีที่ ๘ ด้วยแนวคิดหลัก Compassion and Kindness อันประกอบไปด้วยความเมตตา กรุณา ซึ่งเป็นกุญแจเปิดใจให้พบกับความสุข น้อมกายและใจร่วมฝึกฝนตนเอง เข้ารับการขัดเกลาและอบรมบ่มเพาะจากพระอาจารย์ ได้เรียนรู้จักความอดทนและความขยันหมั่นเพียร ทั้งยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ถ่ายทอดพระธรรมคำสอนสู่สาธารณชน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างแก่เด็กเยาวชน