เงินทอง ลูกหลาน บุญกุศล ภาวนา + การขอโทษ - พระไพศาล วิสาโล

เงินทอง ลูกหลาน บุญกุศล ภาวนา


เงินทอง ส่งถึงโรงพยาบาล

ลูกหลาน ส่งถึงหลุมศพ

บุญกุศล ส่งถึงภพหน้า

ภาวนา ส่งถึงนิพพาน

โกรธเขา เราทุกข์

อภัยเขา เราสุข


หลวงปู่แหวน สุจิณโณ


http://palungjit.org/threads/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B2.486616attachFull4734442