ไตรสิกขา คือไตรทวาร...หลวงปู่แหวน + 015. เกิดมาได้อะไร ? : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ไตรสิกขา คือไตรทวาร...หลวงปู่แหวน


ให้หมั่นรักษาไตรทวาร ศีลท่านก็บัญญัติลงที่ใจนี้ บัญญัติลงในกายนี้ พระธรรมทั้งสิ้นบัญญัติลงในกายในใจ ใจเป็นสิ่งสำคัญ ใจเป็นต้นเหตุของกุศลและอกุศล คิดดีก็ใจ คิดร้ายก็ใจ ถ้ากำหนดรู้ใจหมดแล้วก็แจ่มแจ้ง... น้อมเข้ามาปฏิบัติ กาย วาจา ใจ นี้


ให้ตั้งมั่นอยู่ในพระไตรสรณคมน์ รักษา กาย วาจา ใจ ให้ปราศจากโทษ ตั้งอยู่ในกุศลกรรมบท ๑๐ ตั้งใจให้มั่นคง ปฏิบัติ กาย วาจา ใจ นี้ให้รู้แจ้ง กาย วาจา ใจ พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ รวมข้อปฏิบัติเพื่อรักษา กาย วาจา ใจ ทั้งสิ้นไม่มีสิ่งอื่นนอกจากไตรทวารนี้


ใจเป็นเหตุแห่งธรรมทั้งหลาย ให้น้อมเข้ามาหาใจนี้ ให้พิจารณาให้รอบคอบ อารมณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาทางตา หู เกิดความพอใจก็ดี ไม่พอใจก็ดี ให้พิจารณาเสียก่อน


ให้จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รักษา ตา หู จมูก ลิ้น กาย กามคุณทั้ง ๕ เขามีอยู่เขาก็ผ่านไปผ่านมาอย่ารับเข้ามาสู่ใจ การจะทำจะพูดต้องน้อมเข้ามาหาใจ เพื่อพิจารณาก่อน


ทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในกาย จะเป็นปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอว ก็ให้กำหนดรู้ รู้เหตุรู้ผล รู้แจ้งเหตุ เหตุมันก็ดับไป


ศีล สมาธิ ปัญญา ท่านก็บัญญัติลงใน กาย ในใจนี้ ให้รู้ กาย วาจา รวมเข้ามาสู่ใจ กุศลอกุศลทั้งสิ้น มีกาย วาจา ใจ เป็นมูลเหตุ ให้ศึกษาสำรวม รวมในไตรทวารของตน น้อมเข้ามาสู่กาย วาจาใจ ของตนนี้ ให้ศึกษาอยู่ที่นี้ อันนี้เป็นไตรสิกขา...


http://palungjit.org/threads/%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99.16778


015. เกิดมาได้อะไร ? : หลวงปู่สิม พุทธาจาโร


attachFull4743496