จิตน้อมอยู่ในด้านของกุศล + พื้นที่ความสุข - พระไพศาล วิสาโล

จิตน้อมอยู่ในด้านของกุศล


FB_IMG_1486445351002.jpg


นักปฏิบัติต้องประกอบกิจ ๓ อย่างพร้อมกันคือ


อธิศีลสิกขา มีศีลบริสุทธิ์ คำว่า บริสุทธิ์ นี้ไม่ใช่สักแต่ว่าบริสุทธิ์เฉพาะเวลามานั่งภาวนา ต้องบริสุทธิ์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง


อธิจิตสิกขา ต้องมีสมาธิทรงตัว มีจิตน้อมอยู่ในด้านของกุศลตลอดเวลา คำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจ ว่าตั้งใจไว้เฉพาะจุดเดียว คือ อารมณ์ที่เป็นกุศลมีมากอย่าง จะป็นอะไรก็ช่างตามที่ราต้องการ จุดนั้นเราจะนึกไว้เสมอ


อธิปัญญาสิกขา พิจารณาตามแบบฉบับในระดับของสังโยชน์ที่เราจะพึงตัด แล้วก็ทรงอารมณ์ที่เป็นกุศลจำที่จะต้องเข้าถึงในขณะนั้น


ที่มา: หนังสือทางสายเข้าสู่พระนิพพาน หน้า ๖๐-๖๑

โดย: หลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A5.575260/1.jpg