"แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย) + ใช้หนี้แทนแม่

"แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)"แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ" 


หลวงปู่ขาว อนาลโย 

วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู 


" .. แก่นแท้ของธรรมอยู่ที่สติ จงหมั่นทำสติให้แก่กล้า สติทำอย่างไม่ให้ผิดพลาด กุศลและธรรมทั้งหลาย คุณงามความดีทั้งหลายเกิดขึ้นได้ เพราะบุคคลมีสติอย่างเดียว 


จะคิด จะพูด จะทำ ให้มีสติระลึกนึกเสียก่อน มันผิดก็ให้รู้ มันถูกจึงค่อยทำ ผู้อื่นไม่ได้ทำให้จิตของเราเศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว เราเองเป็นผู้ทำให้จิตของตนเศร้าหมอง ผู้อื่นช่วยไม่ได้ แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น 


ผู้ปรารถนาความเจริญ ความสุข ต้องหมั่นฝึกฝน อบรมตนเอง ทำเอง-รู้เอง-ได้เอง ใครทำ-ใครได้ ผู้ทำคุณงามความดี มีศีล ศีลที่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์ จิตดี จิตที่ไม่อิจฉาริษยาพยาบาทเบียดเบียน เป็นดวงจิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ทำให้คนบริสุทธิ์ ทำให้คนมีศีล มีโภคทรัพย์ .. "


โดยคุณกุหลาบสีชา โรส


www.dhammajak.net


http://palungjit.org/threads/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2.572953/attachFull4787028