อุบายธรรมะของหลวงปู่สิม พุทธาจาโร + สาระธรรมเพื่อมวลชน ตอนที่ 22

อุบายธรรมะของหลวงปู่สิม พุทธาจาโรหลวงปู่สิม พุทธาจาโร ได้บอกอุบายธรรมะให้ฟังว่า


"หลับไม่ได้ ถ้าหลับกิเลสมันย่ำยี ก็อันนี้แหละ พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายจึงไม่มีการหลับ 

ท่านเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตลอดทุกขณะจิต ความหนาวนี้ ถ้าจะดับก็ต้องผิงไฟจึงจะดับได้ ถ้าเป็นกิเลสจะดับได้ก็ด้วยพระธรรมจึงเหมาะสม ความหนาวนี้ก็เหมือนอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มกายใจของเราให้ได้รับทุกข์ ก็เหตุนี้เราจึงต้องมี ทาน ศีล ภาวนา เอามาแผดเผาให้มันพ่ายแพ้ไปอย่างไรก็ตามเถิด สิ่งหนึ่งเราควรจะระวังคือ ดวงใจ อันเดียวนี้แหละ เพราะมันเป็นได้ทั้งรู้ และมันเป็นได้ทั้งหลง เมื่อเปลี่ยนให้มันหลงใหลไปตามรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ก็เพราะจิตใจอันนี้ มันหลงกระทั่งวันกระทั่งคืนตลอดตั้งแต่เกิดจนแก่ ตั้งแต่แก่จนตาย มันคอยหลงใหลมาอย่างนี้นับภพนับชาติไม่ถ้วน

เมื่อมานั่งภาวนาทำความพากเพียร ก็เพื่อแผดเผากิเลสในดวงใจอันนี้ให้จงได้

ความหนาวเพียงแค่นี้ไม่สามารถจะนำความตายมาสู่เราได้ จงพยายามทบทวนกระแสน้ำจิต น้ำใจให้เข้าสู่องค์สมาธิ


พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา เพราะอุบายดังกล่าวสามารถทำให้จิตใจเกิดความสงบ ตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติ คอยจะแผดเผา กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ที่มันจะคอยลุ่มหลงอยู่กับอารมณ์โลก อารมณ์โลกมันคอยปรุงแต่งยั่วยวนให้มนุษย์หลงเข้าใจว่า นั่นเป็นความสุข แต่ผู้รู้ครูอาจารย์ท่านบอกว่า พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นชัดว่า นั่นแหละมันเป็นสุขที่เจือปนด้วยอามิส หรือสุขบนกองทุกข์ มันสุขไม่จริง มันเป็นความสุขที่หลอกลวง ลวงโลกนะ... สุขจริง ๆ น่ะมันต้องสุขแบบหมดกิเลส เป็นสุขคตลอดกาล เป็นอนัตตสุข เป็นสุขตลอดเรื่อง ไม่มีการกลับกลอกหลอกลวง สุขนั้นท่านว่า "สุขในพระนิพพาน" 


จากบทความของคุณดำรงค์ ภู่ระย้า


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A3.530381.jpg