อารมณ์จิตที่ต้องการ (เบื้องต้น) + สาระธรรมเพื่อมวลชน 15

อารมณ์จิตที่ต้องการ (เบื้องต้น)


หลับตาก็ดี ลืมตาก็ดี เอาจิตเข้าไปคุมอารมณ์ของศีลให้ปกติอย่างนี้ชื่อว่า เราเป็นผู้ทรงสมาธิ ในสีลานุสสติกรรมฐาน เป็นตัวสมาธิ ที่พระพุทธเจ้าต้องการ


สมาธิลืมตานี่น่ะ พระพุทธเจ้าต้องการ เราให้จิตมันคุมอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติ ขณะใดที่ยังมีความรู้สึกอยู่ ขณะนั้นจิตเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ สติจะไม่ยอมปล่อยสิกขาบท


สัมปชัญญะจะรู้ตัว อาการที่แสดงมันออกทางกายและวาจา เพราะเป็นอารมณ์ของจิต อย่างนี้ชื่อว่าท่านมีสมาธิ ในสีลานุสสติกรรมฐานอย่างจริงจัง เมื่อจิตรักศีลเป็นปกติก็ชื่อว่า ท่านเป็นผู้เข้าถึงไตรสรณาคมน์


คนที่เข้าถึงไตรสรณคมน์ คำว่าคนนี่ หมายถึง พระถึงเณรหมด ท่านที่เข้าถึงไตรสรณคมน์ ชาตินี้ จิตมั่นอยู่ในไตรสรณคมน์ ชาตินี้เวลาที่ตายลงอบายภูมิไม่เป็น ถ้าเวลาตาย จิตอยู่ในไตรสรณาคมน์ขั้นขณิกสมาธิ หรือ อุปจารสมาธิ ตายแล้วท่านเป็นเทวดาในชั้นกามาวจรสวรรค์


ถ้ากำลังใจของท่านตั้งมั่นอยู่ในศีลบริสุทธิ์ คิดว่าร่างกายจะตายก็ช่างมัน สิ่งที่เราต้องการก็คือศีลบริสุทธิ์ อย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงฌาน ก่อนจะตายจิตใจเป็นฌาน ตายแล้วท่านก็จะเป็นพรหม เพราะอำนาจสีลานสุสติกรรมฐาน


จากหนังสือธรรมปฏิบัติ เล่ม 45

โดยพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤาษีลิงดํา)


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99.609877/attachFull4906540