ปฏิมากรรมสร้างสรรในวัดแม่เจดีย์ Happyland ของเด็กเชียงราย!

Happyland ของเด็ก ๆ ทาสีเสร็จแล้วจ้า: อีกหนึ่งปฏิมากรรมสร้างสรรในวัดแม่เจดีย์ (สวนเปรต, พระยายมราช, บาตร 108 ลูก) ตามเจตนารมย์ของพระอาจารย์ครูบาดวงเด่น ซึ่งท่านตั้งใจ ใช้รูปปั้นต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการทำกิจกรรมการสอน ปลูกฝั่งสอนเด็กนักเรียน และเยาวชน ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ, ประพฤติตนให้อยู่ในศีลในธรรม, การรักษาศีล 5 การให้รู้ถึงผลกรรม หรือวิบากกรรม จากการทำผิดศีลทั้ง 5 ข้อ ตั้งแต่ยังเล็ก ๆ ตลอดจนประสานงานกับคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอ และตำบลใกล้เคียง ทำโครงการ การศึกษานอกโรงเรียน และมีการแจก ให้ทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ตลอดจนพยายามใช้สถานที่วัดให้ เป็นประโยชน์สูงสุด ในการทำกิจกรรมของโรงเรียน สำหรับเด็กๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ท่านเริ่มมาเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่เจดีย์แห่งนี้ครับ

จึงถือโอกาส ขอเชิญชวนญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา ช่วยสนับสนุน และช่วยกันส่งเสริมร่วมกันปลูกฝั่งพัฒนาเยาวชนลูกหลานของเรา ให้เป็นคนดีในสังคมต่อไปด้วยกันครับ ขอบคุณครับ สาธุ