คำสอนพระอรหันต์แห่งเมืองกรุงเก่า + จงสร้างวาสนาที่ใจ - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

คำสอนพระอรหันต์แห่งเมืองกรุงเก่า......


images-8.jpg


คำสอนหลวงพ่อจง พุทธัสสโร วัดหน้าต่างนอก

(ยอดพระเกจิอยุธยา ผู้เป็นสหายธรรมหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค)


"อย่ามีความหลงใหลใฝ่ฝันในชีวิต

จงอย่าคิดว่า เราไม่ตายเราไม่แก่

ให้คิดถึงอริยสัจเสียก่อนเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะทุกขสัจ

พระพุทธเจ้าทรงสอน ไม่ว่าสอนใครทั้งหมด 

เมื่อขึ้น สุดท้ายท่านก็ลงอริยสัจ

คิดให้เข้าใจเพียงแค่ทุกขสัจอย่างเดียวให้เข้าใจจริง ๆ

ถ้าเห็นทุกข์ตัวเดียว อีก 3 ตัวปรากฏ 

คำว่าสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 

ในเมื่อเรารู้ทุกข์ เราก็รู้ว่าใครทำให้เราทุกข์ 

อะไรทำให้เราเป็นทุกข์ ไม่ต้องไปนั่งคิด

ถ้าเราเห็นทุกข์และเข้าใจในทุกข์แล้ว

ก็มีความเบื่อหน่ายในทุกข์ เพราะการเกิด 

นิโรธความดับมันก็เกิด เมื่อนิโรธความดับเกิดขึ้นมาแล้ว

ก็ชื่อว่า ถึงที่สุดแห่งพุทธศาสนาคือ ความเข้าใจถึงที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอน"


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2.611672/attachFull4951738