ทุกข์ - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช + ตัณหา ๓ เหตุแห่งทุกข์


ตัณหา ๓ เหตุแห่งทุกข์


[​IMG]


ตัณหา ๓ เหตุแห่งทุกข์ 

ธรรมโอวาทหลวงพ่อฤๅษีลิงดํา วัดท่าซุง


ให้พิจารณาเห็นว่า ทุกข์ทั้งหมดที่ได้รับเป็นประจำ

ไม่ว่างเว้นนี้ เกิดมีขึ้นได้เพราะอาศัยตัณหา 

ความทะยานอยาก ๓ ประการ คือ


-อยากมีในสิ่งที่ไม่เคยมี


-อยากเป็นในสิ่งที่ไม่เคยเป็น


-อยากปฏิเสธในเมื่อความสลายตัวเกิดขึ้น 

ไม่อยากให้สลายตัว


เจ้าความอยากทั้ง ๓ นี้แหละ เป็นผู้สร้าง

ความทุกข์ขึ้นมา ทุกข์นี้จะสิ้นไปได้ก็เพราะ

เข้าถึงจุดความดับ คือ นิโรธ เสียได้


จุดดับนั้นท่านวางมาตราฐานไว้ ๓ ประการ คือ 

ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ท่านเรียกว่า มรรค ๘ 

ย่อมรรค ๘ ลงเหลือ ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา


เพราะอาศัยศีลบริบูรณ์ สมาธิเป็นฌาน ปัญญา

รู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริง หมดความเมาในรูป 

เสียง กลิ่น รส สัมผัส และดับอารมณ์พอใจ 

ไม่พอใจเสียได้ ตัดอารมณ์พอใจในโลกียวิสัยได้ 

ตัดความกำหนัดยินดีเสียได้ ด้วยปัญญาวิปัสสนาญาณ 

ชื่อว่าเห็นในอริยสัจ ๔


ทำอย่างนี้ คิดอย่างนี้ให้คล่องจนจิตครอบงำความรัก 

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความเมาในชีวิต 

เสียได้ ชื่อว่าท่านได้วิปัสสนาญาณ ๙ และอริยสัจ ๔


แต่อย่าเพิ่งพอ หรือคิดว่าดีแล้ว ต้องฝึกฝนพิจารณา

เรื่อยไป จนตัดสังโยชน์ทั้ง ๑๐ ประการได้แล้ว 

นั่นแหละ ชื่อว่าเอาตัวรอดได้แล้ว


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B2-%E0%B9%93-%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C.562447/


attachFull4959568