"วันวิสาขบูชา วันสันติภาพโลก" + การบำรุงรักษาใจ

"วันวิสาขบูชา วันสันติภาพโลก"


maxresdefault.jpg


" .. ในพระบรมราโชวาทที่ "สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ในพิธีเปิดการสัมมนาของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ" เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ 


มีความตอนหนึ่งว่า "พระพุทธศาสนานั้น ถ้าหมายถึงคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแท้ ๆ แล้ว ก็หาภัยอันตรายมิได้ ไม่มีผู้ใดหรือเหตุใด ๆ จะเบียดเบียนทำลายได้เลยเพราะคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาเป็นธรรมะ คือหลักความจริงที่คงความจริงอยู่ตลอดกาล ทุกเมื่อ ไม่มีแปรผัน ดังนั้น การป้องกันภัยให้พระพุทธศาสนาก็ดี การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ดี พูดให้ตรงจึงน่าจะหมายถึงการป้องกันภัยให้แก่พุทธบริษัท และการทำนุบำรุงพุทธบริษัท ยิ่งกว่าอื่น" 


santipap.jpg


ทุกวันนี้ พระพุทธศาสนาได้ปรากฏความสำคัญยิ่งให้ประจักษ์ชัดเจนแก่โลก" จนกระทั่งสหประชาชาติ ในนามของโลก "ได้ประกาศให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสันติภาพโลก" เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พระพุทธศักราช ๒๕๔๒ 


วันประกาศนั้นให้ตรงกับ "วันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖" หรือวันเดือนวิสาขะ "คือวันนั้น เป็นวันวิสาขบูชา วันเสด็จประสูติ ทรงตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน" ในสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ของโลก ที่โลกยอมรับแล้วว่า "สันติภาพคือความร่มเย็นเป็นสุขของโลกเกิดแต่พระพุทธศาสนา" ที่เกิดจากสมเด็จพระบรมศาสดาของเรา ที่โลกยอมรับแล้ว ประกาศแล้วให้ปรากฏประจักษ์แจ้งชัดแก่โลกทั่วทั้งโลก .. " 


แสงส่องใจ วิสาขบูชา ๒๕๕๐ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ 


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.611945/


1.jpg