อย่าได้ไปร้องขอเทพเทวดาองค์อินทร์เจ้าทั้งหลาย + สาระธรรมเพื่อมวลชน 54

อย่าได้ไปร้องขอเทพเทวดาองค์อินทร์เจ้าทั้งหลายhttps://palungjit.org/threads/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2.611073/attachFull4988592