"ทรงแค่ฌานสมาบัติยังไม่พ้นอบายภูมิ" + สาระธรรมเพื่อมวลชน 52

บันทึกธรรมพระราชพรหมยาน


"ทรงแค่ฌานสมาบัติยังไม่พ้นอบายภูมิ"


.... ก็เป็นอันว่า ขอบรรดาญาติโยมพุทธ

บริษัท ถ้าหวังนิพพานจริง ๆ "ให้เข้าใจตัว

ทุกข์ตัวเดียวพอ" แต่ว่าการเข้าใจตัวทุกข์

จะถือว่าวันเดียวสองวันทำได้นี่ อย่าเพิ่งคิด

อย่างนั้น เพราะว่ากรรมฐานที่ทำกันโดย

มาก มีจดหมายไปที่วัดหลายฉบับ

เรียกว่ามีทุกเดือน บอกว่าจิตใจไม่สงบ

บ้าง ทำมาตั้ง ๒๐ ปีบ้าง ๓๐ ปีบ้าง มันไม่ดี

ขึ้นมาบ้าง แต่ความจริงการปฏิบัติ

กรรมฐานแบบนั้น เขาถือว่า "ยังไม่เข้าใจ

ในกรรมฐาน" กรรมฐานจริง ๆ ถ้าเราเล่น

ฌานโดยเฉพาะ "ฌานนี่ไม่ใช่การทรงตัว"

ถ้าร่างกายของเราดี สมาธิมันก็ดีด้วย

ถ้าร่างกายของเราไม่ดี สมาธิมันก็ไม่ดีด้วย

ถ้าเราเหนื่อยมามาก เพลียมาก สมาธิก็ไม่

ทรงตัว ถ้าร่างกายสบายสมาธิก็ทรงตัว ทีนี้

สมมุติว่า ถ้าอย่างวันนี้ดี แต่วันพรุ่งนี้ไม่ดี

เราก็ถือว่า เราเสื่อม "ความจริงมันไม่เสื่อม"

ทีนี้ก็มัวไปเล่นกันแค่ฌานสมาบัติ

ถ้าเล่นแค่ฌานสมาบัติ จะเล่นสักกี่ปี ๑๐ ปี

ก็ตาม ก็ยังไม่สามารถเอาตัวรอดได้

เพราะว่าคนที่ทรงฌานสมาบัตินี่

"ยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิ" ..


จาก.. ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๓๗๐ หน้าที่ ๒๑

โดย หลวงพ่อฤๅษีลิงดํา วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%8C%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4.569026/attachFull4997863