"สติเปรียบหางเสือเรือชีวิต" (สมเด็จพระญาณสังวร) + สาระธรรมเพื่อมวลชน 57

"สติเปรียบหางเสือเรือชีวิต" (สมเด็จพระญาณสังวร)


WEQ.jpg


"ความมีสติระลึกได้" ในเหตุในผลในเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้น ที่ประสบพบผ่านและที่ทำที่พูดด้วยตัวเองทั้งในอดึต ปัจจุบันและอนาคต "ย่อมเป็นเหตุให้รอบคอบ ใคร่ครวญก่อนที่จะพูดจะฟัง จะทำการทั้งปวง"


เพราะสติความระลึกได้ย่อมจักทำให้ระลึกได้ว่า "การพูดการทำสิ่งใดเป็นคุณ หรือเป็นโทษอย่างไร" ไม่ว่าจะเป็นการพูดการทำของตนเอง หรือการพูดการทำของผู้อื่นใด ที่ตนประสบพบผ่านก็ตาม


ความมีสติระลึกได้ "จะทำให้เว้นการพูดการทำสิ่งที่เป็นโทษ จะพูดจะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณ" เป็นการไม่ทำให้ความไม่ดีเกิดซ้ำรอย เป็นการทำให้ความดีเกิดเนื่อง ๆ


ความมีสติระลึกได้ จะทำให้เว้นการพูดการทำสิ่งที่เป็นโทษ ไม่เป็นประโยชน์ "จะพูดจะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ สติความระลึกได้เช่นนี้มีคุณมากนัก"


"เปรียบเป็นได้ทั้งหางเสือเรือคอยบังคับเรือชีวิตให้สวัสดี" และเป็นได้ทั้งครูอบรมสั่งสอนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี "รู้จักพาลรู้จักบัณฑิต คือรู้จักคนชั่วคนดี" .. "


แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๓๒

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3.612882/


1.jpg