"ความรักและความโกรธดับที่ใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) + ชาติหน้า

"ความรักและความโกรธดับที่ใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)


QWS.jpg


" .. ความรักและความโกรธ ถ้ารู้มันก็ดีละซี่ กลัวแต่จะไม่รู้ตัวมันนั่นแหละ "เมื่อมีความรักและความโกรธจะไปเพ่งแต่วัตถุภายนอก" ไม่ได้เพ่งเข้ามาหาตัว เราจึงไม่หายรักและหายโกรธ


"วัตถุหรือบุคคลหรืออารมณ์นั้น ๆ มิใช่ความรักหรือความโกรธอยู่ ณ ที่นั่น" ที่นั่นเป็นแต่วัตถุอันหนึ่งเท่านั้น ใครจะรักหรือจะโกรธมัน มันก็อยู่อย่างนั้นของมัน


"ผู้รักหรือผู้โกรธแท้ คือตัวใจของเรานี้ต่างหาก" เหตุนั้น "เมื่อจะดับความรักและความโกรธจึงดับที่ใจของเรานี้" เราไม่ต้องละความรักและความโกรธหรอก "ถ้าเห็นความรักและความโกรธเกิดขึ้นที่ใจแล้วมันจะดับไปเอง" แม้แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวก็เช่นเดียวกัน .. "


"ปุจฉาวิสัชนาในประเทศ"

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B9%8C-%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5.612923/


[​IMG]