" หาอุบายสอนตน " (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) + อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ ?

" หาอุบายสอนตน " (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)


_3794.jpg


" .. เราต้องมีอุบายแยบคายในใจ "สอนใจของตนนี้ให้มันได้" ผู้อื่นสอนนั้นถ้าตนไม่สมัครใจจะละจะถอนแล้ว มันก็ถอนไม่ได้หรอก "ถ้าหากว่าตนเองสอนตนเองเข้าไปแล้วอย่างนี้ มันมีทางที่จะละจะถอนได้ " เป็นอย่างนั้น


เพราะฉะนั้นจึงว่า "ทุกคนขอให้มีอุบายสอนจิตใจของตนให้ได้" ถ้าใจของตนมันมากไปด้วยกิเลสชนิดไหน "ก็พยายามสอนใจให้มันเห็นโทษของกิเลสชนิดนั้นให้มาก ๆ จนมันเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมา"


เช่น " อย่างผู้มากไปด้วยความรักอย่างนี้ ก็ต้องสอนใจของตนให้เห็นโทษแห่งความรักว่า มันเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ อย่างนั้น ๆ ๆ "


เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนจิตให้มันรู้ฤทธิ์เดชแห่งความรักว่า "มันเป็นทุกข์แก่บุคคลผู้ตกเป็นทาสแห่งความรักได้อย่างไรบ้าง" นี่ถ้าเราเพ่งพิจารณาไป ก็จะรู้จะเห็นได้แน่นอนเลย


อย่างเช่น ที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในธัมมจักรกัปปวัตนสูตร " บุคคลผู้มัวเมาอยู่ในกามสุขสมบัติเหล่านั้น ๆ มันเป็นไปเพื่อให้ได้สร้างบ้านสร้างเรือน " ให้ได้ขวนขวายในการงานต่าง ๆ หลายอย่างหลายประการ


" เพราะการสร้างบ้านสร้างเรือนมันเป็นกังวล มันไม่มีโอกาสที่จะได้หาทางพ้นจากทุกข์ได้" มีแต่มัวเมาอยู่ในกามคุณ อันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั้นเสียเป็นส่วนมาก .. "


" บุญญาพาชีวิตรอด " โดย หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

วัดอรัญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D-%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A0.612852/[​IMG]