"รักษาใจ รักษาความคิดให้งดงาม" (สมเด็จพระญาณสังวร) + ความเพียรชนะโชคชะตา

"รักษาใจ รักษาความคิดให้งดงาม" (สมเด็จพระญาณสังวร)


213.jpg


"รักษาใจให้ดีที่สุด รักษาความคิดที่จะเกิดขึ้นในใจให้ดีที่สุด" อย่าให้เป็นความคิดที่จะนำให้ทำบาปอกุศลใด ๆ ทั้งสิ้น "มีสติอย่าให้ความคิดไม่ดีเกิดได้ในจิตใจ" เพียงเท่านี้ก็จะสามารถป้องกันไม่ให้พูดไม่ดีได้ "สามารถป้องกันไม่ให้ทำไม่ดีได้ และการไม่พูดไม่ดีก็ตาม การไม่ทำไม่ดีก็ตามเป็นคุณสมบัติสุดวิเศษของความเป็นมนุษย์"


ดังนั้น "การรักษาใจให้งดงามด้วยความคิดที่งดงามจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งของเราท่านทั้งหลาย" ผู้เกิดแล้วเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของบุญเพราะการรักษาใจให้งดงาม มีความคิดที่งดงาม "ก็เท่ากับเป็นการควบคุมกายวาจาให้งดงามด้วย"


ใคร่ขอให้เข้าใจความหมายของคำงดงาม ที่นำมาใช้ในที่นี้ว่า "มิได้มีความหมายธรรมดา ๆ เหมือนความสวยงาม อะไรทำนองนั้น แต่มีความหมายที่ลึกกว้าง" มิใช่งดงามธรรมดา


ซึ่งความถูกต้องเป็นเช่นนั้น "ใจที่พ้นจากความคิดที่จะนำให้เกิดบาปอกุศลคือเกิดการพูดชั่วทำชั่ว ต้องเป็นใจที่งามพิเศษอย่างแท้จริง" ควรที่ผู้ใฝ่ดีมีปัญญาทั้งหลายจะพากันพยายามรักษาใจของตนให้มีความงามนั้น เพื่อได้เป็นผู้งามพร้อมในวันหนึ่งได้มีตนเป็นที่พึ่งที่แท้จริง ที่ไม่มีที่พึ่งอื่นใดเปรียบได้ .. "


แสงส่องใจ มาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๔๕

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙


http://palungjit.org/threads/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3.612589/[​IMG]