Behind The Song | เพลงเรามีเรา - แหวน ฐิติมา

"แม้ตัวจากไป แต่เธอยังคงอยู่ในใจใครหลายคน ร่วมตีแผ่ชีวิตของ ""แหวน ฐิติมา"" และเบื้องหลังของเพลง ""เรามีเรา"" จากเรื่องเล่าของคนรอบตัว