รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชม สมิติเวช ดูความพร้อมรับมือเมอร์ส

 

 

นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีสนับสนุนการบริการสุขภาพพร้อมคณะสื่อมวลชน ตรวจติดตามการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์เมอร์ส โดยมี นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ซีอีโอ และ นพ. ดุลย์ ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการให้การต้อนรับ  ทั้งนี้สมิติเวชได้เตรียมความพร้อม ตามนโยบายมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทั้งในและต่างประเทศ  เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 มาตรการในการรองรับโรคเมอร์สของโรงพยาบาลสมิติเวช มีดังนี้ 

 

จัดอบรมแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ห้อง  Negative Pressure เพื่อป้องกันการกระจายของเชื้อ ตั้ง จุดคัดกรองด้วยเครื่อง  Thermoscan  ทุกประตู     ให้ความรู้แก่ผู้รับบริการ

 

 

Samitivej... Totally, Truly Care.

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/1Lw4TtR