ออกหน่วยตรวจสุขภาพ 13 พฤศจิกายน 2558

โรงพยาบาลรามคำแหง ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพ 
โดยให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด
และให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานโดย พญ.หญิงวลัยรัตน์ จริยะเศรษพงศ์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ในโครงการ "แว่นตาผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติ" โดยสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
‪#‎โรงพยาบาลรามคำแหง‬ ‪#‎ออกหน่วย‬ ‪#‎ตรวจสุขภาพ‬  ‪#‎โรคเบาหวาน‬