อาชญากรรมทางเพศที่ผู้หญิงควรรู้ !!



มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเพศที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง ทำการสำรวจกลุ่มผู้กระทำผิด พบว่ามีปัจจัยที่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการก่อเหตุอาชญากรรมทางทางเพศได้ดังนี้  

1.  ปัจจัยด้านสังคม - ผู้ก่อเหตุส่วนมากเป็นผู้ชายโสด มีการงานทำ แต่มีสถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจตกต่ำ ระดับของการศึกษาค่อนข้างต่ำ และขาดความรู้ในเรื่องเพศ ขาดความผูกพันธ์และบกพร่องในบทบาทหน้าที่ของตัวเอง เช่น ในฐานะ พ่อ ลุง น้า ที่มีต่อลูกสาว หรือหลานสาว



2.  ปัจจัยทางวัฒนธรรม - มีค่านิยมและได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมแบบที่ผู้ชายเป็นใหญ่ มีการใช้กำลังและอำนาจกระทำต่อผู้หญิงอย่างไม่เสมอภาคและเท่าเทียม ปฏิบัติกับผู้หญิงอย่างไร้มนุษธรรม มองเป็นทรัพย์สินที่สามารถแลกเปลี่ยน ซื้อขายกันได้



3.  ปัจจัยด้านพฤติกรรม - มีความบกพร่องทางด้านการควบคุมพฤติกรรม ไม่สามารถยับยั้งชั่งใจ และบกพร่องต่อการควบคุมพฤติกรรมของตัวเอง มีพฤติกรรมทางเพศในลักษณะที่ชอบเปลี่ยนคู่นอนที่เป็นผู้หญิงหลายคน และก่อเหตุโดยขาดสติจากการดื่มสุรา หรือใช้สารเสพย์ติด



4.  ปัจจัยด้านจิตใจ - ผู้ก่อเหตุมีความต้องการทางเพศสูง และมีการตอบสนองต่อแรงขับทางเพศอย่างมาก ในขณะที่มีความรู้สึกละอายต่อความผิดบาป และการยับยั้งชั่งใจในระดับต่ำ และขาดความอ่อนโยนและความเมตตาต่อเหยื่ออาชญากรรม [ Victim Identification ]



จากงานวิจัยพบว่า เด็กผู้หญิงวัยรุ่น อายุระหว่าง 11 – 15 ปี ที่อยู่ในวัยนักเรียน นักศึกษา มีความเสี่ยงสูงในการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเพศ ถูกกระทำการก่อเหตุโดยคนรัก เพื่อน หรือคนที่รู้จักคุ้นเคย ในช่วงเวลาระหว่าง 22:00 – 02:00 น. โดยผู้ก่อเหตุมักจะเลือกเหยื่อที่เป็นผู้หญิงหน้าตาดี แต่งการล่อแหล่ม และไม่ระมัดระวังตัว หรือเป็นคนที่เหยื่อไว้เนื้อเชื่อใจเพราะเป็นคนรู้จักหรือคุ้นเคย หรือเหยื่ออยู่ในอาการมึนเมา ผ่านไปในที่เปลี่ยวตามลำพัง


อ้างอิง http://www.saboojaii.com/forum/index.php?slim=ok&topic=3304.0