" 3 สิ่งสำคัญที่สุด ในการเลือกสถานที่พักฟื้นสำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด "

#เลือกที่พักฟื้นให้ผู้สูงวัยยังไงดี

การเลือกสถานพยาบาลที่จะเป็นฟื้นฟูและกายภาพของผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลทางการพยาบาลอย่างใกล้ชิด เช่นผู้ป่วยที่นอนติดเตียงมีการให้อาหารทางสายอย่างหรือเสี่ยงต่อภาวะแผลกดทับ

หมอมีข้อแนะนำที่ต้องคำนึงอยู่ 3 ส่วนดังนี้ครับ

1. มีทีมงานด้านการพยาบาล ที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงวัยและผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรังทำงานประจำที่สถานพยาบาล มีความเป็นมืออาชีพทั้งด้านความรู้และจรรยามารยาทที่เพิ่งปฏิบัติต่อผู้สูงวัยและผู้ป่วย มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

3. สภาพแวดล้อมของสถานพยาบาลมีความปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย รวมทั้งแสงสว่างเราจับทางลาดที่รองรับ ต่างๆเหล่านี้ด้วย

4. มีกิจกรรมรวมถึงกายภาพเบื้องต้นอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงวัยได้มีที่ออกกำลังกายและมีกิจกรรมต่างๆเพื่อให้คลายเหงา มีความสุขใจ

นพ. เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ( หมอเก่ง )

www.thesenizens.com