สมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (Thai Caregivers Association)


บทบาทของภาครัฐต่อการส่งเสริมอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ


เป็นที่ทราบกันดีว่สประเทศไทยมีตัวเลขของการเพิ่มจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปีอย่างรวดเร็ว โดยปีปัจจุบันนับได้ว่าเป็นอันดับที่สอง รองจากประเทศสิงคโปร์เท่านั้นในภูมิภาคอาเซียนแต่มีอัตราเร่งของการเติบโตของจำนวนที่สูงกว่ามาก


แต่ในมิติอื่นๆที่จะรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงวัยดังกล่าว ทั้งด้านความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม กฏหมาย การเมืองและการสาธารณสุขแล้วพบว่ายังเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มากสำหรับการรับมือในการดูแลผู้สูงวัยให้ดีมีคุณภาพให้ได้อย่างครบถ้วนทุกมิติ


วันนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าการทำงานที่จะผลักดันการดูแลผู้สูงวัยให้ได้มีทั้งงานคุณภาพ ที่จะตอบโจทย์ผู้สูงวัยในวงกว้างในทุกมิติอย่างที่ได้กล่าวไปนั้น ไม่สามารถทำได้โดยเพียงแค่การทำงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนที่เป็นเอกเทศเท่านั้น


หากจะต้องมีการประสานงานร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทางภาครัฐ รัฐบาลที่จะขับเคลื่อนขับดัน ส่งเสริม ให้ได้มีทิศทางที่ชัดเจนและมีแนวทางในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนที่จะร่วมกันใช้ความรู้ ความสามารถและพลังสร้างสรรค์ ในการทำให้เกิดงานคุณภาพในการดูแลผู้สูงวัยให้ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ และประสานเป็นหนึ่งเดียวกับพลังภาคประชาชนที่จะเป็นเสียงที่แท้จริงของความต้องการจากคนของเราในประเทศและความรู้สึกที่สะท้อนกลับมา ทำให้ทุกส่วนได้เดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข ตรงความต้องการในบริบทของประเทศและเกิดความยั่งยืน


เป็นที่ทราบกันดีว่าการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพร่างกายจิตใจและบริบทสังคมของผู้สูงวัยในยุคปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอย่างมากในยุคปัจจุบัน แม้ว่าทางด้านร่างกายจะมีการเสื่อมถอย จิตใจมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา แต่โชคดีที่ความก้าวหน้าทางการแพทย์และการสาธารณสุขมีพัฒนาอย่างมาก นำประโยชน์ในเทคโนโลยีที่ใช้เข้ามาช่วยที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มความเชื่อมโยงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านเทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ย้อนไปเพียงไม่ถึง 20 ปีนั้นหลายสิบหลายร้อยเท่า


แต่เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงเสื่อมถอยลงของสุขภาพโดยรวมนั้นทำให้การดูแลตัวเองการช่วยเหลือตัวเองค่อนข้างลำบากและหลายลายจำเป็นที่จะต้องมีผู้ดูแลผู้สูงอายุมาคอยช่วยเหลือมากขึ้น บทบาทของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงจึงมีความสำคัญต่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เกิดขึ้นกับผู้สูงวัยไทยเป็นอย่างมากการ


การส่งเสริมให้บุคลากรทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนซึ่งผู้ดูแลดังกล่าวอาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดคนในครอบครัว ในชุมชน รวมไปถึงบุคลากรที่ได้ยึดอาชีพนี้ที่จะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงเป็นสิ่งที่สำคัญ เน้นทำให้คุณภาพชีวิตคุณภาพความเป็นอยู่ของผูดูแลดีขึ้นและเกิดงานคุณภาพของงานบริการที่ได้ทำ อันจะเกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมและเป็นผลดีที่จะตกแก่ผู้สูงวัยที่ได้รับการดูแลนั้นในที่สุด


ทั้งนี้ภาครัฐได้เห็นถึงความสำคัญมาโดยตลอดโดยที่ผ่านมาในความร่วมมือของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพ รวมไปถึงเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ได้มีบทบาทในการดูแลผู้สูงวัยในกลุ่มดังกล่าว ที่มีความต้องการในการช่วยเหลือปฏิบัติดูแล


ทิศทางของภาครัฐนั้นมีความชัดเจนในจุดยืนที่จะเป็นผู้สร้างมาตรฐาน ส่งเสริมอาชีพของผู้ดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ ให้ดี มีทักษะสำคัญจำเป็นเพียงพอต่อการดูแลหรือประกอบอาชีพทางด้านนี้ รวมถึงการประสานการทำงานกับส่วนอื่นๆที่มีความเกี่ยวข้อง อันจะช่วยเร่งให้งานที่ได้กล่าวไปนี้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างรวดเร็ว หนึ่งในนั้นก็คือสมาคมผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ได้เป็นส่วนสำคัญหนึ่งที่จะทำให้งานที่สำคัญที่เกิดขึ้นได้อย่างดีและเป็นความหวังของสังคม


ภาครัฐได้เห็นถึงความสำคัญในบทบาทที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงจะมีต่อผู้สูงวัยไทยและสังคมโดยรวมในอนาคตอันใกล้นี้เป็นอย่างยิ่ง การดำเนินการต่างๆมีทิศทางเพื่อทำให้สร้างความเข้มแข็งของคนที่ทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การวางนโยบายและทิศทางที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้ดูแลเหล่านี้ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมทันสมัย และเชื่อมโยงกันการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาผสานในการเรียนรู้ศึกษาอบรมเพิ่มเติม ต่อเนื่องตลอดเวลา และยังสนับสนุนให้เกิดกลุ่มเกิดสมาคมที่จะมาดูแลงานคุณภาพรวมถึงบุคลากรทางด้านนี้ ที่ทรงคุณค่าให้ได้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ ให้มีเกียรติศัและกดิ์ศรีในการทำงานและส่งมอบคุณค่างานบริการนี้สู่สังคมส่วนรวม


สิ่งนี้ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่ทางภาครัฐจะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มกำลังความสามารถและเชื่อเหลือเกินว่า พลังแห่งความร่วมมือในทุกภาคส่วนเช่นนี้ดังเจตนารมย์ของสมาคมผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ได้ก่อตั้งขึ้นจะทำให้สังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมผู้สูงอายุของไทยจะเกิดความสมบูรณ์สุข เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติส่วนรวมอย่างยั่งยืนต่อไป