การรักษาโรคเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์


การรักษาโรคเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์


ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการรักษาด้วยเซลล์ สเต็มเซลล์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยที่สุดในวงการแพทย์ สามารถรักษาโรคต่างๆที่รักษายากและซับซ้อนได้


สเต็มเซลล์สามารถรักษาโรคเบาหวานชนิดไหนได้บ้าง?

โรคเบาหวานชนิดที่ 1

โรคเบาหวานชนิดที่ 2

โรคไตจากเบาหวาน

 โรคแผลที่เท้าจากเบาหวาน

โรคจอตาเสื่อมจากเบาหวาน

โรคระบบประสาทจากเบาหวาน

โรคอื่นๆจากเบาหวาน


ใครสามารถรักษาโรคเบาหวาน ซ่อมแซมและการสร้างเบต้าเซลล์ตับอ่อนใหม่เป็นจำ นวนมากมายได้?


    อินซูลินมีหน้าที่ในการส่งน้ำ ตาลในเลือดไปหล่อเลี้ยงยังเซลล์ของอวัยวะต่างๆ หากเบต้าเซลล์ตับอ่อนหลั่งอินซูลินไม่เพียงพอหรือขาดหารหลั่ง จะทำ ให้เกิดโรคเบาหวานได้

ความลับของการรักษาโรคเบาหวานด้วยสเต็มเซลล์อยู่ที่ : 


๑ การซ่อมแซมและการสร้างใหม่ สเต็มเซลล์หลังจากได้ผ่านการชกระตุ้นแล้วสามารถสร้างเบต้าเซลล์ตับอ่อนใหม่เป็นจํานวนมากได้โดยตรง และซ่อมแซมเบต้าเซลล์ตับอ่อนที่เสียหาย เบต้าเซลล์ตับอ่อนที่ได้ผ่านการซ่อมแซมและการสร้างใหม่นั้น สามารถทำ งานได้เป็นปกติ  มีระบบการหลั่งและการสังเคราะห์อิซูลิน


๒ การกำ หนดเป้าหมายที่ถูกต้อง ผ่านวิธีการฉีดเข้าทางหลอดเลือดแดง สเต็มเซลล์จะไปถึงตำ  แหน่งตับอ่อนของผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างถูกต้อง  สร้างระบบการหลั่งอินซูลินใหม่จากภายใน

ความแตกต่างระหว่างสเต็มเซลล์ การฉีดอินซูลินและการทานยาเบาหวาน

โดยทั่วไป  ผู้ป่วยโรคเบาหวานลดระดับน้ำ ตาลในเลือดโดยใช้วิธีรับประทานยาเบาหวานและฉีดอินซูลิน การทานยาเบาหวานสามารถกระตุ้นเบต้าเซลล์ตับอ่อนให้หลั่งอินซูลินได้ แต่ว่าเบต้าเซลล์ตับอ่อนส่วนใหญ่ของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ถูกทำ ลายแล้ว ทำ ให้การกินยาไม่มีผล ส่วนการฉีดอินซูลิน นี่เป็นอินซูลินจากภายนอก  ต้องฉีดในระยะยาว จึงสามารถรักษาเสถียรภาพของระดับน้ำ ตาลในเลือดได้


            หากไม่ต้องพึ่งการทานยาเบาหวานและการฉีดอินซูลินจะได้หรือไหม? การรักษาด้วยสเต็มเซลล์ได้นำ ความหวังมามาให้ทุกท่านแล้ว

  สเต็มเซลล์สามารถซ่อมแซมเบต้าเซลล์ตับอ่อนที่เสียหายได้โดยตรงและสร้างเบต้าเซลล์ตับอ่อนใหม่ นี่เป็นเบต้าเซลล์ตับอ่อนที่มีฟระบบการทำงานปกติ สามารถรักษาระดับน้ำ ตาลในเลือดในร่างกาย ทำให้มีการหลั่งอินซูลินได้เพียงพอ เพื่อรักษาเสถียรภาพของระดับน้ําตาลในเลือด ผู้ป่วยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงของผลข้างเคียงของยา สามารถหยุดหรือลดปริมาณการฉีดอินซูลิน ลดระดับน้ำ ตาลในเลือดได้