ศูนย์ดูแลฟื้นฟูผู้สูงวัย The Senizens ต้อนรับคณะดูงานจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ Chersery Home International ได้มีโอกาสต้อนรับการเข้าศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในด้านการบริหารจัดการ Long-term care & Intermediate care hospital ศึกษาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุเรื้อรังหลังออกจากรพ.ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ Chersery home โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัย The Senizens

โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน ประกอบด้วย


รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ อดีตคณบดี คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เคารพรักยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิตโชค

(รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พรเลิศ ฉัตรแก้ว

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านผู้ป่วยวิกฤต)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเทวี วัฒนา

(อาจารย์พิเศษประจำฝ่ายกุมารเวชศาสตร์)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ชวลิต เลิศบุษยานุกูล

(อาจารย์แพทย์ฝ่ายรังสีวิทยา)

อาจารย์ นายแพทย์ภรเอก มนัสวานิช (หัวหน้าศูนย์ชีวาภิบาล)

นางพรทิพย์ ควรคิด

(ที่ปรึกษาด้านงานพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุ)

คุณประยูรศรี เก้าเอี้ยน

(พยาบาลวิชาชีพอาวุโส)

คุณประภา รัตนเมธานนท์

(พยาบาลวิชาชีพอาวุโส)

นางสาวจิตรา จันชนะกิจ

(ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านวิจัยและนวัตกรรม)

ดอกเตอร์สุณี สุวรรณพสุ

(ผู้เชี่ยวชาญพยาบาลระดับ 8 ฝ่ายการพยาบาล)

นางสาวนารีลักษณ์ ถิ่นพายัพ

(พยาบาลระดับ 7 ฝ่ายการพยาบาล)ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยผู้สูงวัยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการดูแลผู้สูงวัยในอนาคตอย่างดียิ่ง