เปิดมุมมองผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล Best of the Best

ผู้ประกอบการที่ทำตลาดสินค้าต่างๆ นอกจากการมุ่งผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว การรักษามาตรฐานในการผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน หลายหน่วยงานภาครัฐจึงมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีการรักษามาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมและการมอบรางวัลต่าง ๆ เพื่อเป็นกำลังใจและเชิดชูเกียรติ รวมไปถึงการยกย่องให้เป็นต้นแบบของการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ได้จัดให้มีการมอบ “รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด” ให้กับสถานประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง 12 ปี เพื่อประกาศเกียรติคุณ ให้กับสถานประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีการดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบการรายอื่นต่อไป

“กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยได้มอบหมายให้ อย.รับผิดชอบเกี่ยวกับการปรับกฏระเบียบต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการมากขึ้น เป็นการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้ทันกับเวลา และนอกจากการดูแลเรื่องกฎระเบียบต่าง ๆ แล้ว การมอบรางวัลยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการอีกทางหนึ่ง ซึ่งรางวัลนี้นับเป็นเครื่อง การันตีแสดงถึงคุณภาพที่ดีของสินค้า และความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการที่ได้ดำเนินธุรกิจตามมาตรฐานอีกด้วย” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในฐานะประธานการมอบรางวัล

ปีนี้ นับว่ามีความพิเศษกว่าปีที่ผ่านมา โดย อย. ได้จัดเพิ่มขึ้นอีก 1 รางวัล ได้แก่ รางวัล “Best of the Best” ซึ่งจะมอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการดำเนินกิจการภายใต้มาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค มีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัย และมีสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลนี้ 5 รายด้วยกัน โดย บริษัท ไบโอแลป จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานของบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัดหนึ่งในผู้ประกอบการ 5 ราย ได้มาเปิดมุมมองความสำเร็จจนได้รับรางวัล Best of the Best ซึ่งนับว่ามีแนวคิดในการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

“ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โรงงานไบโอแลป ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประเภทสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยา รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ได้แก่ ในปี 2009, 2011,2012, 2013, 2015, 2018 ,2019 และปีล่าสุด ซึ่งความสำเร็จที่ได้รับมาจากการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ โดยมีปัจจัยสำคัญนั่นคือ คน ดังนั้นเราจึงพยายามปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับ การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือ QA ควบคู่ไปกับ การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือ QC เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้า เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิต คือการประเมินความเสี่ยงที่มักจะเกิดขึ้นได้อย่างไม่คาดคิด ซึ่งเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นแล้ว ทีมงานนับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปได้อย่างมั่นคงและแข็งแรง สำหรับการดำเนินธุรกิจหลังจากนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงยาดี ยาที่มีคุณภาพระดับสากล ในราคาที่เข้าถึงได้” นายรชฎ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแลป จำกัด และกรรมการบริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด กล่าวถึงการดำเนินธุรกิจที่รักษามาตรฐานจนได้รับการยอมรับ

นับเป็นอีกมุมมองของผู้ประกอบการไทย ที่มุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และรักษามาตรฐานการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง มีความใส่ใจผู้บริโภค และสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้บริโภค