ระวัง! คุณแน่ใจได้อย่างไรว่าแอลกอฮอล์ที่คุณใช้อยู่ ปลอดภัย?

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทดสอบปริมาณเมทานอลในแอลกอฮอล์อุ่นอาหาร

พบว่าบางผลิตภัณฑ์ มีปริมาณเมทานอลปนเปื้อนเกินกฎหมายกำหนด

ซึ่งหากได้รับไอของเมทานอลเป็นเวลานาน จะทำให้ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ

ระบบย่อยอาหารผิดปกติ เยื่อตาขาวอักเสบ จนอาจจะตาบอดได้

 

ก่อนใช้แอลกอฮอล์อุ่นอาหารทุกครั้งโปรดสังเกตและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และควรใช้ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก